7 StrålerI denne artikkelen utdypes vitenskapen om de 7 stråler av Holger Stavnsbjerg. De 7 stråler er kosmiske energityper, der hver har sin særlige kvalitet, hensigt, vibration, farve og tone. De har deres prototype i de 7 stjerner i Store Bjørn eller Karlsvognen, hvorfra de gennem Sirius og Plejaderne transmitteres ind i vores solsystem.


 
De videresendes derefter af Solen gennem solsystemets 10 planeter, hvorved de til sidst når vores jord. I esoterisk astrologi, psykologi og historie indtager videnskaben om de 7 stråler en meget fremtrædende plads, hvorfor en gennemgang af disse kan være en god introduktion til den esoteriske astrologi. Gennem studiet af de 7 stråler kan vi formulere den ny tids psykologi, som forklarer menneskets natur på en ny måde, idet hvert menneske har en sjæls - og en personlighedsstråle, samt en stråle for dets mentale, astrale og fysiske legeme. Da monaden også har en bestemt stråle, er der således tale om 6 stråler, der bestemmer livet for mennesket i inkarnation. Ved at bruge denne viden har vi fået en metode til at finde frem til menneskets kald eller særlige tjenestearbejde som afhænger af sjælsstrålen, hvilket bliver særligt vigtigt at finde frem til på discipelskabets vej, hvor sjælsstrålen mere og mere får kontrollen over personligheden og dens stråle. På discipelskabets vej bliver tjeneste, meditation og studie før eller siden vejen til åndelig udvikling og frigørelse, forudsat man selv bevidst vælger at gå denne vej. Derfor er det meget vigtigt at gentage og slå fast:

KAN MENNESKET BESTEMME SIN SJÆLS - OG PERSONLIGHEDSSTRÅLE, KAN DET FINDE FREM TIL SIT LIVSKALD OG SÆRLIGE TJENESTEARBEJDE OG DERVED FINDE MENING, RETNING, LYKKE OG OPFYLDELSE I LIVET.

Soltegnet rummer hemmeligheden om personlighedsstrålen, mens Ascendanten og de stråler den og dens esoteriske planethersker formidler, kan være en hjælp når man vil bestemme sjælstrålen.

1. STRÅLE - VILJE OG MAGT
Denne stråle er magtens stråle, som uden kærlighed ville blive en tilintetgørende og destruktiv indflydelse. Når strålen derimod forenes med intelligens og kærlighed, bliver den skabende og styrende. 1. stråle sjæle eller personligheder er selvstændige, besidder en stærk viljekraft og et stort mod og vil altid træde i forgrunden, idet de er de fødte ledere. De er mennesker, andre kan støtte sig til, og vil frygtløst forsvare de svage og undertrykte, idet de kan forholde sig indifferente over for andres meninger. Er 1. stråle mennesket ikke motiveret af kærlighed, kan det skabe en natur, der er hård, grusom, psykopatisk, isoleret, stolt og ekstremt egoistisk og mistænksom som for eksempel Saddam Hussein, Hitler eller Stalin. Psykisk inflation eller storhedsvanvid, paranoia og gigt er typiske 1. stråle sygdomme. Deres tjenesteområder findes ofte inden for alle former for ledelse, som for eksempel politik, lovgivning, militærvæsen eller politi. Flere af de fremtrædende teosofiske pionerer, som for eksempel Madame Blavatsky, Geoffrey Hodson og Annie Besant, var 1.stråle sjæle. 1. stråle transmitteres af Pluto, Vulkan, Løven, Vædderen og Stenbukken og formidles gennem hoved - og rodchakraet.

Befinder Pluto sig i konjunktion med Merkur og Solen, som begge står midt i et stjernetegn, som f.eks. Løven, vil Pluto være i konjunktion med 1.stråle planeten Vulkan, idet Merkur, Vulkan og Solen fra de indre planer betragtes som en syntese. Kombinationen af disse tre 1.stråle - indflydelser fra Løven, Vulkan og Pluto vil i dette eksempel tilsammen skabe en meget stærk 1. stråle energi.
Indien, som har en 1. stråle sjæl, har Merkur, Pluto, Saturn, Venus og Solen i konjunktion med Solen i Løven i henholdsvis 3. og 4. hus i sit selvstændighedshoroskop fra den 15.8.1947 kl. 00, New Delhi.

 

2. STRÅLE - KÆRLIGHED OG VISDOM
Denne stråle kaldes visdommens og religionens stråle på grund af dens ønske om at finde frem til den ultimative sandhed. Mange af menneskehedens største lærere, som eksempelvis Buddha og Kristus, som har udviklet visdom og kærlighed, og som har ofret sig ved at give den videre, er 2. stråle sjæle. 2. stråle mennesket er som oftest taktfuldt, fremsynet, følsomt og kan være en god healer, socialarbejder, lærer eller leder for en højere læreanstalt. De besidder ofte en klar intelligens og kan give andre et rigtigt syn på tingene, idet de har let ved at få dem til at se tingene ud fra deres egen synsvinkel. Mangler der kærlighed, kan 2. stråle være kold og ligegyldig samt præget af foragt for andres mentale præstationer eller begrænsninger. Mange er ekstremt fordybet i studier, som de nogle gange har svært ved at omsætte i praksis. Mangler der styrke, (1. stråle) kan 2. stråle være overinklusiv, afhængig, passiv, sårbar og selvmedlidende eller frygtsom på grund af oversensitivitet. Den 2. stråle transmitteres til vor jord via Jupiter og Solen, Tvillingerne, Jomfruen og Fiskene og styrer hjertecentret.

Befinder Jupiter sig for eksempel i konjunktion med Solen i Jomfruens tegn, vil der være meget 2. stråle til rådighed i det hus i horoskopet, hvori denne konjunktion befinder sig. Har man en 2. stråle sjæl kan tjenestearbejdet på discipelskabets vej manifesteres inden for undervisning, filosofi, religion, esoterisk videnskab, astrologi, forskning, psykologi, healing, musik eller socialt arbejde.

 

3. STRÅLE - INTELLIGENT AKTIVITET
3. stråle mennesket kan være den abstrakte tænker, som for eksempel filosoffen, kritikeren, skribenten, metafysikeren, matematikeren, astrologen, historikeren, teosoffen, akademikeren, professoren eller skakspilleren. Med mindre de er påvirket af en af de praktiske stråler, som den 5. stråle for videnskab eller den 7. stråle for orden, kan de være yderst uopmærksomme eller ligefrem hjælpeløse over den fysiske virkelighed. Gennem sin højt udviklede forestillingsevne vil mennesket hurtigt kunne opfatte essensen af en sandhed. 3. stråle mennesket kan være en idealistisk teoretiker, der dog ud fra sit vidsyn og sin store forsigtighed kan se alle sider af et spørgsmål lige klart, hvilket af og til kan lamme handlekraften eller evnen til at konkludere. Nogle 3. stråle typer er ekstremt kritiske, intellektuelt hovmodige, samtidig med at de er ukonventionelle, upræcise og dovne eller ligeglade med deres ydre. 3. stråle landet – Frankrig - har til alle tider haft en stærk intellektuel, idealistisk og ofte højtuddannet elite, der har spillet en stor rolle i landets politiske og sociale udvikling. Som eksempel kan 3. stråle sjælen Voltaire nævnes, hvis politiske, satiriske og filosofiske romaner og skrifter var en af årsagerne til Den franske Revolution. Arketypen på den abstrakte 3. stråle sjæl har vi i Albert Einstein (Fisk, med Ascendanten i Krebsen), der fysisk totalt fraværende lå flere dage i sit badekar, mens han udtænkte relativitetsteorien. Der findes en helt anden 3. stråle type, som er jordnær, praktisk, aktiv (ofte hyperaktiv), manipulerende, nogle gange filantropisk og god til at arbejde med andres penge. Eksempler på sådanne typer kan være forretningsmanden, økonomen, bankmanden eller revisoren, der måske af og til fristes af skattetænkning eller andre former for amoralsk materialisme.


Den katolske Kirke, Kina og Det jødiske Folk har en 1. stråle sjæl og en 3. stråle personlighed, og har ned gennem tiderne bevist, at de er særdeles aktive og intelligente inden for politik, økonomi og forretning. Gennem deres evne til at arbejde intelligent med penge (3. stråle), har de skabt sig stor magt (1. stråle). Man kalder ligefrem kineserne for orientens jøder, fordi de, selv i eksil, oftest klarer sig økonomisk godt i samfundslivet. 3. stråle strømmer gennem Saturn til vor Jord, der også transmitterer denne stråle. Krebsen, Vægten og Stenbukken formidler ligeledes 3. stråle, der styrer strubecentret.Hvis Saturn og Jorden for eksempel befinder sig i Vægten, vil der i det hus, hvori dette tegn samt disse to planeter befinder sig, være meget 3. stråle energi til rådighed.

 

4. STRÅLE - HARMONI GENNEM KONFLIKT
4. stråle kan forstås som en sammensætning af kvaliteterne rajas (handling) og tamas (træghed), hvor menneskets væsen kan sønderrives i deres kamp. Tamas kan skabe magelighed og ubeslutsomhed, modvilje mod at gøre ondt, hvilket kan føre til konfliktskyhed, inerti og handlingslammelse. Rajas skaber derimod entusiasme for alt nyt, utålmodighed, samt en stærk tilskyndelse til handling. Denne dualitet kan bevirke, at 4. stråle mennesket befinder sig i en evig konflikt og i konstante op - og nedture. Et par maniodepressive kunstnere som f.eks. Søren Kirkegaard og Grundtvig var sandsynligvis 4. stråle personligheder. Men det er samtidig denne spændingstilstand mellem ekstremerne, der kan skabe en hurtig udvikling, og gennem fødselsveernes konstante smerte og lidelse, kan den måske føre til sjælens fødsel.

Den er strålen for kreativitet, farver, skønhed og kunst, selvom kunstnerisk aktivitet kan udfoldes på alle strålerne. Som skribent eller digter vil 4. stråle mennesket have en veludviklet dramatisk sans og være fyldt med ordbilleder og overdrivelser. De er ofte pessimistiske som f.eks. Raymond Chandler, der skabte den moderne kriminalroman gennem sin hovedperson detektiven Philip Marlowe. 4. stråle mennesket vil ofte være veltalende og humoristisk og kan være en strålende parodist, som ofte svinger mellem opstemt inspireret konversation og forstemt tavshed. 4.stråle transmitteres af Månen og Merkur samt af Tyren, Skorpionen og Skytten og er på et vist udviklingsstadie forbundet med rodcentret og hjertecenteret. Eksempelvis kan en Måne konjunktion Merkur i Skorpionen, Tyren eller Skytten skabe en kreativ 4.stråle ressource i det hus, hvori aspektet og tegnet forefindes. Tjenestearbejdet for en 4. stråle sjæl, som der for nuværende ikke er mange af i inkarnation, hvorimod der er mange der har 4.stråle på personligheden, kan være psykologi, diplomati, arkitektur, kunst som f.eks. opera, musik, underholdning og skuespil samt alle former for kulturel aktivitet.

 

5. STRÅLE - KONKRET VIDENSKAB
5. stråle er strålen for konkret videnskab og forskning, hvorfor dette menneske vil være meget sandhedssøgende og besidde et skarpt og kritisk intellekt. Et sådant menneske kan være meget optaget af at efterprøve enhver detalje, som skal bevise eller modbevise en teori. 5. stråle mennesket vil ofte være ordentligt, præcist og systematisk, men kan undertiden virke pedantisk og kedeligt eller være besat af materialistisk fikserede tankemønstre. Det kan være skeptikeren eller videnskabsmanden, der lukker af for sjælsindstrømning og derfor er ekstrem modstander af religion, åndsvidenskab eller fænomener, der ikke kan sanses og dermed “ikke bevises”. Strålen når vores jord gennem Venus, Løven, Vandmanden og Skytten og styrer ajna - eller pandechakraet. Venus i et af disse stjernetegn vil øge den stråles indflydelse i det hus hvori de er placeret. Personlighedstrålen for Fiskenes tidsalder, som vi er på vej ud af, var den 3. stråle for intelligent aktivitet. Dette er en af forklaringerne på den vældige ekspansion inden for elektronisk kommunikation, global økonomi og transport, hvor alt går stærkere og stærkere, således at flere og flere mennesker bliver ramt af stress. I Vandbærerens tidsalder vil den 5. stråle for konkret videnskab blive personlighedsstrålen, hvilket forklarer hvorfor teknologi, opfindelser og videnskab spiller en så stor rolle i den moderne verden. Tjenestearbejdet for 5. stråle mennesket eller nationen, kan ligge inden for computerbranchen (sammen med 3. stråle), kemi, elektricitet, lægevidenskab, kirurgi eller esoterisk healing og psykologi. Det kan også være ingeniøren, opfinderen, mekanikeren, advokaten, reparatøren eller lederen af en teknisk afdeling, omend ubehagelig at arbejde under. Strålen når vores Jord gennem Venus, Løven, Vandmanden og Skytten og styrer ajnachakraet. Venus vil i et af de tre ovennævnte tegn øge denne stråles indflydelse i det hus, hvori de er placeret.

 

6. STRÅLE - HENGIVENHED OG IDEALISME
Den 6. stråle er sammen med 2. stråle for kærlighed og visdom strålen for religion. Mennesket på denne stråle er derfor fuld af religiøse instinkter og er ofte utrolig intenst, emotionelt og ekstremt i sine bestræbelser på at omsætte sine ophøjede visioner i praksis. Han eller hun er desuden ofte meget idealistisk, men også dogmatisk, hvor alt let bliver sort/hvidt; enten er det fuldkomment eller også er det uudholdeligt. De vil være fulde af hengivenhed over for bestemte venner, grupper, ideer og idoler, idet de ikke kan leve uden at tilbede en personlig gud. Til gengæld kan de let komme til at nære intens modvilje mod andre, der ikke deler deres egen ideologi. Positivt kan 6. stråle mennesker være blide, selvopofrende, loyale og urokkelige i deres tro og begejstring. De ejer evnen til at vække, frelse og inspirere og kan praktisere de højeste menneskelige idealer, som for eksempel ydmyghed, renhed og kyskhed, hvilket nogle af Den katolske Kirkes store helgener demonstrerede i deres liv. De besidder desuden evnen til at modtage ophøjede, mystiske visioner og kaldelser, som f.eks. 6. stråle sjælen Jeanne d'Arc, der vendte lykken for Frankrig i hundredeårskrigen mod England i det 1400-tallet. Denne 6. stråle type vil være mere under indflydelse af Neptun, Jomfruen og Fiskene end af den anden mere aggressive 6.stråle planet Mars. Mars og Skytten kan fremkalde de mindre heldige sider af 6. stråle, som vi ser i den snæversynede, fanatiske tilhænger, martyren, inkvisitoren eller korsfareren.

Det er også bemærkelsesværdigt, at flere mafia dominerede lande som f.eks. Rusland, Italien, Japan, Irland og USA er styret af den 6. stråle og dermed forbundet med Mars, der i sin lavere form er fuld af  begær, og som med vold vil tilrane sig det ønskede. Rock-musikken, fan-klubber og den ekstreme idoldyrkelse af unge popstjerner opstod desuden i 6. stråle landet USA i 1956, hvor Neptun gik ind i 1.dekanat af Skorpionens tegn der er styret af 6. stråle planeten Mars. Det er sandsynligt at Elvis Presley og Bob Dylan, der var kendte for deres religiøsitet og evne til at udtrykke dybe følelser gennem deres musik, begge var 6.stråle sjæle. 6. stråle stråle transmitteres til vor Jord af Mars og Neptun, Jomfruen, Fiskene og Skytten og hersker over solar plexus centret. For eksempel vil en Mars/Neptun konjunktion i et af de ovennævnte 6. stråle tegn skabe megen hengivenhed og idealisme, som kan manifesteres inden for det livsområde eller hus, hvori de er placeret. Mars/Neptun konjunktioner optræder i horoskoperne hos nogle af de mest fanatiske personligheder, historien kan opvise, som for eksempel Roberspierre, Danton, Napoleon, Stalin, Charles Manson og Lenin. Disse mennesker var alle styret af en stærk idealisme, men desværre også af en fanatisme og grusomhed, der har kostet millioner af uskyldige mennesker livet.

Tjenestearbejdet for en 6. stråle sjæl eller nation kan ligge inden for religion som 6. stråle mesteren Jesus er et eksempel på. Vi kan også finde 6. stråle sjælen som korsridder, martyr, dogmatiker, discipel, tilhænger, moralist, mystiker, romantiker, missionær, profet, prædikant, terrorist eller religiøst inspireret masochist, ikke mindst i Fiskenes tidsalder, hvor den 6. stråle dominerende.

 

7. STRÅLE - CEREMONIEL ORDEN OG MAGI
Da denne vil blive den stærkeste i hele Vandbærerens tidsalder, kan meget af det der sker i vor tid forstås ud fra et indgående studie af denne særlige energiform og kvalitet som vi kalder den 7. stråle. Denne stråle kan være strålen for forretningsmanden, ypperstepræsten, kammerherren, shamanen eller frimureren, der elsker at tingene udføres i god orden i overensstemmelse med gældende regler og sædvaner. Positivt er 7. stråle mennesker gode til at organisere, strukturere, rationalisere og planlægge, idet de har en strålende sans for timing og syntese. De har som hvide magikere en udviklet sans for synkronicitet, ceremoni og ritual og har let ved at samarbejde med elementaler og devaer f.eks. inden for healing. 7. stråle kan ende med at blive yderst bureaukratisk, konservativt, konformt og materialistisk og stærkt præget af angst for kaos og forandringer. Dette kan hænge sammen med at nationen eller mennesket på en næsten ritualneurotisk måde er fanget i et stivnet sæt regler og procedurer, som vi så det under kommunismen i Rusland, som har 7. stråle på sjælen. Strålen kan også skabe et overtroisk eller sekterisk menneske eller anvendes inden for broderskaber, der arbejder med sort magi eller seksualmagi, hvilket 7. stråle sjælen Aleister Crowley er et eksempel på. Den kan desuden være strålen for den fuldendte sygeplejerske, der plejer de syge omhyggeligt i mindste detalje, skønt hun undertiden er for tilbøjelig til at se bort fra patienternes specielle behov, idet hun har tendens til at behandle dem alle i rutinens mølle. (EP1 223-234) 7. stråle mennesket kan finde et tjenestearbejde som forretningsmand/kvinde, billedhugger, dirigent, magiker, manager, træner, dommer, lovgiver, arkitekt, murer, artist, gymnast, danser, designer, diplomat, revolutionær, koreograf, filmproducent, krystalhealer, geolog, bodybuilder eller tarothealer eller inden for skønhedspleje. 7. stråle strømmer til vor Jord gennem planeten Uranus og hele det kardinale kors - Vædderen, Krebsen, Vægten og Stenbukken - og hersker over sakralchakraet. Uranus eller Uranus transit i et af de kardinale tegn skaber en stærk 7 .stråle i det hus i horoskopet, hvori de er placeret.

 

 

De 7 Stråler

 

Stråle Stjernetegn Planeter Chakra

 

1. STRÅLE

 

Stabil magt Stenbuk, Løve Vulkan Hoved
Ødelæggelse Vædder Rod Isse

 

2. STRÅLE

 

Kærlighed Fisk, Jomfru Solen Hjerte
Visdom Tvilling Jupiter Hjerte

 

3. STRÅLE

 

Intelligens Vægt, Stenbuk Saturn Strube
Aktvitet Krebs Jorden Strube

 

4. STRÅLE

 

Harmoni Tyr Merkur Hjerte
Konflikt Skorpion, Skytte Måne Rod

 

5. STRÅLE

 

Videnskab Løve/Skytte Venus Ajna
Videnskab Vandmand Venus Ajna

 

6. STRÅLE

 

Hengivenhed Jomfru, Fisk Neptun Solar Plexus
Idealisme Skytte Mars Solar Plexus

 

7. STRÅLE

 

Lov og orden Vægt, Vædder Uranus            Sakral
Magi Stenbuk, Krebs Uranus            Sakral

 

Med tillatelse fra Holger Stavnsbjerg. www.esoteriskastrologi.dk

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470