Fiksstjernene i astrologiI følge den teoeofiske forfatterinde Alice Bailey, vil fixstjernerne få øget betydning i fremtidens astrologi, fordi disse får større og større indflydelse på disciplen jo længere denne når frem på tilbagevejen mod sit højere selv. I denne artikkelen utdyper Holger Stavnsbjerg dette emne. 

 

  
  
 
ALCYONE

Alice Bailey kalder f.eks. Alcyone "individualitetens og intelligensens stjerne", idet den med stor sandsynlighed formidler den 3.stråle for intelligent aktivitet, som styrer strubecentret. Den styrer menneskeheden, og var stærk i det første solsystem hvor aktiv intelligens skulle udvikles. Den var igen aktiv under individualiseringen, da menneskeheden blev skabt for ca. 18,5 millioner år siden. Stjernen er forbundet med Vandmandens tegn, som også formidler den 3.stråle for kommunikation og aktiv intelligens, hvilket forklarer, hvorfor dette tegn er stærkt forbundet med den moderne avancerede kommunikationsteknologi.

Alcyone er en af de syv Plejader i Tyren hvorom vor Solsystem siges at bevæge sig. Den er lige gået ind i Tvillingerne, hvor den vil stå i meget lang tid fremover, idet den bevæger sig meget langsomt. Den vil inspirere menneskeheden til at skabe ufattelige fornyelser inden for undervisning, kommunikation og transport og måske føre til en ny viden om UFO’er. Man vil endvidere udvikle videnskaben om lyd og levitation, således, at store mængder gods vil kunne transporteres gennem luften. Det var blandt andet ved at anvende disse videnskaber, pyramiderne i Ægypten og Sydamrika blev bygget.

I de over 2000 år Alcyone har bevæget sig gennem Tyren, har den sandsynligvis været med til at give Rom og senere Moskva, som begge har Ascendanten i dette tegn, stor indflydelse i Europa. Den har også været medvirkende til, at menneskeheden siden middelalderen har kunnet udvinde jordens metaller, udvikle det nuværende kapitalistiske system og opbygge de vestlige velfærdssamfund.

 

POLARSTJERNEN 

Polaris eller Polarstjernen (Nordstjernen) er en "ledestjerne" som findes i Lille Bjørn. Den har energimæssigt set forbindelse med både Vandmanden og Løven, og står 28/29 grader i Tvillingerne lang tid fremover. Den kaldes også "nyorienteringens stjerne", idet den udvikler evnen til: "at gense og genvinde det der er tabt", hvilket til sidst fører mennesket tilbage til sin urkilde (Alice Bailey: Esoterisk Astrologi (EA) 182-3). Polaris har gennem mange århundreder vandret gennem Tvillingernes tegn, hvilket utvivlsomt har påvirket Storbritannien og USA, der har henholdsvis Ascendanten og Solen i dette tegn i deres sjælshoroskoper, idet disse nationer fra de indre planer fungerer og fungerede som verdens ledere ikke mindst under 2. verdenskrig.

 

MERAK OG DUBHE

Merak og Dubhe er to af de syv stjerner i Store Bjørn, som vi kender på stjernehimlen som Karlsvognen. De formidler begge den 1.stråle for vilje og magt til vort solsystem og befinder sig for tiden henholdsvis 19 og 15 grader i Løven. Dubhe udtrykker det lavere aspekt af viljen - egenviljen - og er beslægtet med Pluto. Den er med til langsomt at udvikle personligheden for det menneske, den nation eller organisation, der befinder sig på den involutionære vej, hvor personlighedens tre legemer (det mentale, astrale og fysiske legeme) udvikles og til sidst forenes, hvilket skaber den integrerede personlighed.

Merak står for Guds vilje og hensigt og er forbundet med Vulkan, som overfører 1.stråle eller viljens energi til Jordens hovedcenter, som kaldes Shamballa. Merak er en vigtig "ledestjerne", fordi det blandt andet er igennem den, at menneskeheden ledes og udvikles. Det er gennem den viljen til forening og syntese flyder i den nuværende verdenscyklus. Merak begynder dog først bevidst at kunne mærkes som rigtig styring og ledelse for disciplen på "vejen", hvilket på længere sigt fører ham eller hende nærmere hierarkiet. Stjernen formidler den energi der forårsager personlighedens integration og senere personlighedens fusion med sjælen, menneskehedens samling samt hierarkiets forestående fysiske tilsynekomst på Jorden.

 

SOLFORMØRKELSEN 1999

Solen og Månen var f.eks. i konjunktion med disse mægtige viljesstjerner i Løven ved solformørkelsen i forbindelse med storkorset, der blev dannet på himlen august 1999. Storkvadratet, hvor fire planeter befinder sig i et spændingsbetonet kvadraturaspekt på ca. 90 grader til hinanden, danner et såkaldt storkors på himlen, der er forbundet med 4.stråle for harmoni gennem konflikt, som er menneskehedens sjælsstråle. Storkors optræder statistisk set oftere i kunstneres horoskoper end i andre erhvervs.

Denne konjunktion og storkorset indledte en ny cyklus, hvor den kollektive egenvilje vil vokse og gennem konflikt på længere sigt harmoniseres med helhedens eller sjælens vilje og hensigt. Solformørkelsen i august 1999 bredte sig bl.a. gennem New York, Washington og Afghanistan, som blev centrum for verdens opmærksomhed i forbindelse med terrorangrebet på USA den 11. September 2001.

Merak og Dubhes langsomme bevægelser gennem Løven, hvori de har befundet sig i århundreder, har været med til hurtigt at integrere menneskehedens personlighed og forberede den til 1.indvielse, idet blandt andet Løven styrer disse to vigtige stadier i enhver enheds bevidsthedsmæssige udvikling. Det kan også forklare, hvorfor løvebyer som Berlin og London samt løvenationer som Frankrig, Italien og Rusland har manifesteret en stærk egenvilje og været i stand til at skabe store politiske synteser, der har fungeret gennem flere århundreder.

Neptun og Pluto, der begge styrer 1.indvielse, gik desuden igennem Løvens tegn i perioden 1914 til 1956, hvor den avancerede del af menneskeheden ifølge Alice Bailey for første gang “vendte på hjulet” og gik ind i indvielseskrisen der på det ydre plan blev afspejlet gennem verdenskrigen.

Af disse grunde var det ikke tilfældigt, at døds- og kriseplaneten Pluto, der formidler 1.stråle for vilje og magt og styrer også 1.indvielse, blev opdaget i 1929. Det er først inden for de sidste tohundrede år menneskeheden er ved at blive mental og modtagelig over for åndelig vilje, som begge er kvaliteter, der er forbundet med Pluto.

Løven styrer “den brændende grund krise”, som er en betegnelse for den egoistiske egenviljes lutring og renselse i ild, der finder sted ved 1.Indvielse som mange aspiranter bevidst eller ubevidst forberedes til i dag.

 

SIRIUS OG REGULUS

Hundestjernen, Sirius, kaldes også "sensitivitetens og indvielsens stjerne", og har stor betydning for os, idet den formidler den 2.stråle for kærlighed-visdom, som er Jordens sjælsstråle samt den stråle vor Sol transmitterer. Hierarkiet står under opsyn af Den Store Hvide loge på Sirius, hvortil en mester ankommer som en ydmyg discipel ved 5. indvielse. Den har i meget lang tid vandret langsomt igennem i Krebsen og står i øjeblikket 14/15 grader i dette tegn, som Skandinavien, Yokio, New York og Washington ifølge Alice Bailey er styret af (Alice Bailey: Nationernes Skæbne (NS) s. 93).

Sirius energi koncentreres blandt andet i kongestjernen Regulus ("Løvens hjerte"), som i øjeblikket står 29, 50 grader i Løven. Den er således langsomt ved at gå ind i Jomfruen, hvilket kollektivt kan betyde, at flere og flere vil kunne gennemgå 1.indvielse, opnå bevidst sjælskontakt og omdanne deres liv til et tjenestearbejde for menneskeheden.

Loven om frihed eksisterer på Sirius og påvirker også vor jord, idet der består en speciel karmisk relation mellem vor ubetydelige jord og det vældige væsen der gennemtrænger denne stjerne. Sirius frigørende indflydelse er umådelig stor i vores solsystem. Den skaber en “trækken væk” fra materien, idet dens energi kan trænge igennem substansen og frigøre det indre fængslede liv på en enestående måde. Derfor består der en forbindelse mellem frihedsplaneten Uranus og Sirius, da det er Uranus der formidler energien fra Siruis via Fiskene til Hierarkiet. Derfor er der en teoretisk mulighed for ny inspiration for hierarkiet fra Sirius i perioden 2003 - 10, hvor Uranus går igennem Fiskenes tegn. Da  Uranus gik igennem Fiskene i perioden 1919 – 27 begyndte den tibetanske mester Dwhal Khul, også kaldet Tibetaneren i 1919 at diktere den evige visdomslære til Alice Bailey og den esoteriske skole, kaldet Arkanskolen, blev oprettet af Alice Baliey i 1923 I New York.

 

NY ESOTERISK ASTROLOGISKOLE

Uranus, som bl.a. er astrologiens planet, kan i Fiskene give den esoteriske astrologi nye muligheder i den kommende 7 års periode. Derfor har vi åbnet:”Center for Esoterisk Astrologi” den 14.2.2005 i Århus, som tilbyder undervisning i esoterisk psykologi, healing og astrologi på et meget højt plan.

Interessant nok formidler Uranus den 7.stråle for ritual og nyorganisation som styrer 1.indvielse som menneskeheden som før omtalt begyndte at gennemgå under 1.verdenskrig. Uranus er okkultismens planet, som begynder at blive vejen til åbenbaring for aspiranten, når mystikerfasen kulminerer omkring 1.indvielse. Uranus lærer disciplen at opløse dualiteterne i det astrale legeme, hvorved brændpunktet i personligheden forskydes til sjælen og indleder en ny ordnet rytme på det fysiske plan.

Da Uranus også transmitterer den 3.stråle for aktiv intelligens, som styrer struben, og den 7.stråle, der styrer sakralchakraet, skaber den muligheder for, gennem esoteriske, astrologiske studier og praktisk okkultisme, at forvandle energien i sakralcentret til højere skabende kreativitet i strubechakraet, hvilket på længere sigt fører til frihed fra de sanselige begær. Alice Bailey mener desuden, at astrologiske studier er en af de bedste måder bevidst at forberede sig til indvielse på.

I 1945 skrev Alice Bailey, at en bestemt konfiguration at stjerner - hvoraf Regulus i Løven var en - ville skabe en nyorientering inden for retsvæsenet, hvis funktioner ville blive centraliseret til gavn for verden. Den ville også føre til en ny lovgivning for børn, som specielt Rusland og Amerika ville gøre sig til talsmænd for. I Ruslands sjælshoroskop er Solen i Løven og Ascendanten i Vandmanden (andres børn) hvor Jupiter (lovgivning) er esoterisk hersker. Interessant nok fremsatte Gorbatjov i FN et forslag om en ny international børnelovgivning, da Saturn var i Vandmandens tegn i 1991.

 

EKSEMPLER

Alice Bailey anbefaler astrologer i forbindelse med horoskoper for disciple og især for indviede, at undersøge Merak, Polaris og Dubhes position, idet de på mystisk måde er beslægtet med menneskets tre aspekter, ånd, sjæl og legeme.

Alice Bailey, hvis Sol var i konjunktion med Polaris i Tvillingerne, var f.eks. en fremragende "ledestjerne" for mange oprigtigt åndeligt søgende mennesker. Bismarcks Ascendant og Madame Blavatskys Sol i Løven var i konjunktion med Merak og Dubhe, hvilket gav disse personligheder stort mod, en stærk egenvilje og en evne til at skabe enhed og syntese og tjene en højere hensigt.

Albert Einsteins Ascendant i Krebsen var i konjunktion med Sirius, hvilket bevirkede, at han var en sjælden sensitiv, intuitiv og åndeligt orienteret videnskabsmand. Det er nu almindeligt kendt, at han hele livet indgående studerede Madame Blavatskys hovedværk: Den Hemmelige Lære.

KIlde: Alice Bailey: Esoterisk Astrologi s.180-88. og 436-37. Alice Bailey: Strålerne & Indvielserne s. 419-24.

Ordforklaring:

HIERARKIET: På vor Jord findes en gruppe af mestre og indviede, som kaldes Det okkulte Hierarki eller Det store Hvide Broderskab, som leder udviklingsprocesserne på Jorden. Dette hierarki blev dannet for ca. 18,5 millioner år siden og eksisterer stadig. Nogle af dets medlemmer er inkarneret i fysiske, mens andre virker gennem æteriske legemer. Flere af mestrene holder til på et afsides sted, kaldet Shigatse, i Himalaya-bjergene.  De fleste er dog spredt ud over verden, hvor de arbejder ubemærkede og ukendte. Jordens hjertecenter udgøres af hierarkiet, mens menneskeheden er dens strubecenter.

 

1.INDVIELSE: At tage det første skridt på den vej der fører til frigørelse fra det fysiske, følelsesmæssige og mentale legeme. Indvielsesvejen er det sidste stadium som betrædes af mennesket eller menneskeheden i dets udvikling. Den er opdelt i fem stadier, der kaldes de fem store indvielser. Menneskeheden indledte 1.indvielseskrise under verdenskrigen i det 20-århundrede, hvorfor millioner vil blive istand til at tage 1.indvielse inden 2025. I følge Alice Bailey har mange åndeligt orienterede mennesker taget 1. indvielse i et tidligere liv og gentager den i den karmiske repetitionsfase i første del af livet i den nuværende inkarnation. Dette kan skabe dybe personlige og åndelige kriser som fører til en nyorientering, hvor nye værdier og mere uselviske mål og aspirationer erstatter de gamle.

 

STORKORS: En konfiguration hvor mindst fire planeter danner et kvadrat på himlen kaldes et storkvadrat eller et storkors, som inden for astrologien anses for at være konfliktbetonet. Det er forbundet med 4.stråle for harmoni og skønhed udviklet gennem konflikt, der er mennskehedens sjælsstråle og optræder statistisk set oftere i kunstneres horoskoper end i alle andre erhvervs.

 

Med tillatelse fra Holger Stavnsbjerg. www.esoteriskastrologi.dk

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470