ImageJupiter beveger seg rundt solen på 12 år. Det betyr at den bruker cirka ett år gjennom hvert tegn. Før vi går inn på betydningen av Jupiter i de forskjellige stjernetegn, så er det hensiktsmessig å si litt om planeten Jupiter.

 

I korte trekk er stikkordene, bevissthet, ekspansjon, visdom, filosofi, utdannelse, reising, helhetsforståelse, utlandet og nye erfaringer. Jupiter er knyttet til skyttens tegn som også har mange av disse tema knyttet til sitt liv og virke. Går vi litt videre kan vi peke på det faktum at i veldig mange kulturer opp igjennom historien så er livet inndelt i en treenighet. Vi har ånd, sjel og legeme, eller ånd, sjel og materie. Saturn representerer materien og Jupiter sjelen med alle de muligheter og kvaliteter vi forbinder med den. Visdom, kjærlighet, glede og lykke, frihet, ro, intuisjon, mening, ansvarlighet, evnen til å dele, tålmodighet og medfølelse er noen eksempler. Her kan vi kort nevne at Jupiter var barn av Saturn. Det betyr at vi lettere vil vokse inn i de muligheter Jupiter åpner opp for, hvis vi også mestrer de arbeidsoppgaver Saturn gir oss. Jupiter gir oss da en bevissthet og en retning som bidrar til større klarhet rundt egen livssituasjon. Nye dører lukkes opp for oss med større spillerom som resultat.

Innledningsvis kan det være på sin plass å se litt nærmere på bevissthet i og med at dette er et hovedtema for Jupiter. Bevissthet har fascinert filosofer opp igjennom århundrene og i den senere tid har også psykologer, neurologer, fysikere og for ikke å snakke om alternativbransjen, blitt opptatt av det. I veldig mange tradisjoner deles livet opp i en treenighet. I kristendommen har vi faderen, sønnen og den hellige ånd. I den Egyptiske filosofi har vi Osiris, Horus og Isis. I India har vi Shiva, Vishnu og Brahma. I Buddhisme har vi Buddha, Dharma og Sangha. I den Jødiske Kabbala har vi Kether Hokhmah og Binah. I Teosofi har vi Atma, Buddhi og Manas. I astrologi kryr det av tredelinger. Korsene, tegnene, husene og herskerne er alle inndelt i tre. Det er oppsiktsvekkende at solen i våre årshoroskop jobber systematisk på de tre kors! I tabellen under ser vi flere eksempler. Felles for mange av disse tredelinger er at de beskriver forholdet mellom Fader ånd og Moder materie og det de sammen skaper, nemlig barnet. I dette spenningsfelt mellom lys og mørke, yin og yang, maskulint og feminint oppstår det med andre ord en gnist, et lys, en bevissthet som er mer eller mindre sterk og klar, avhengig av balansen og integrasjonene mellom de to ytterpunkter i det ene liv.

I følge Helena P. Blavatsky, så er materie fortettet ånd og ånd er forfinet materie. Dette rimer godt med Einstein sin teori om at alt er energi. Energi blir ikke borte. Energi er lik liv. Innpust og utpust, flo og fjære, natt og dag, vinter og sommer, partall og oddetall, liv og død, himmel og helvete er derfor kunstige skillelinjer vi selv skaper i vår dualistiske bevissthet. Jupiter i skytten handler om å oppheve nettopp dette skille, slik at en mer enhetlig og helhetlig, dvs. intuitiv bevissthet blir resultatet. Ser vi nøyere etter i tabellen kommer det tydelig fram at dette er en universell og tidløs tematikk dypt nedfelt i menneskehetens mange gjøremål. I astrologisk forstand er det nettopp Jupiter som gjør oss i stand til å forene og favne all polaritet slik at vårt virkelighets-abonnement blir spenstigere. Vår bevissthet blir mer inkluderende og vidtrekkende, både i retning av materien og mot ånden. Jupiter hersker i skyttens tegn og det betyr at det er en spesielt god mulighet for denne type bevissthetsutvidelse nettopp i 2007. Det er også interessant å se på tallene 2 & 3 og hvordan de ligner på symbolene for nettopp Jupiter og Saturn.

 

1 2 3
Faderen Barnet Moderen
Osiris Horus Isis
Shiva Vishnu Brahma
Buddha Dharma Sangha
Kether Hokhmah Binah
Atma Buddhi Manas
Ånd Sjel Legeme
Neptun Jupiter Saturn
Liv  Bevissthet Form
G U D
A U M
Lyd Lys Materie
Liv  Kvalitet Tilsynekomst
Vilje Kjærlighet Intelligens
Kardinalt Kors Fast Kors Bevegelig Kors
Hierarkisk Hersker Esoterisk Hersker EksoteriskHersker
Første Dekanat Andre Dekanat Tredje Dekanat
Store Bjørn  Sirius Pleiadene
Shamballa  Hierarkiet Menneskeheten
Krone Chakra  Hjerte Chakra Ajna Chakra
Intensjon Motivasjon Uttrykk
Tredje Øye Høyre Øye Venstre Øye
Solen  Ascendanten Månen
Syntese Tiltrekning Økonomi
Første Stråle Andre Stråle Tredje Stråle
Makt Visdom Aktivitet
Rajas  Sattvas Tamas
Identifisering Initiering Individualisering
Kommende Avatar Jesus & Buddha Herkules
Sushumna Nadi Ida Nadi Pingala Nadi
Positiv Nøytral Negativ
Dharmakaya  Sambhogakaya Nirmanakaya
VærLøveSteinbukk Tvilling Jomfru Fisk KrepsVektSteinbukk
Diktatur Demokrati Kommunisme
Rød Blå Grønn

    

 

 

 

 

Jupiter i skytten

 

Jupiter er i skytten fra 24. november 2006 til 19. desember 2007. Skal vi gripe den dypere betydning av dette må vi nevne både den ytre og indre utvikling. Her er det på sin plass å først nevne at planetenes innflytelse står og faller med hvordan individet velger å bruke sin livskraft. Det betyr at mennesker som primært har sitt fokus under beltestedet vil bli gitt andre muligheter enn de som driver med åndelig bodybuilding. Det ene er ikke nødvendigvis bedre enn det andre. Det er med andre ord rimelig å anta at det er opp til den enkelte hvordan planetene virker i våre liv.

La oss nå begynne med den ytre og mer verdslige varianten av Jupiter i skytten. Hvis vi sier som så at skyttens essens er frihet og mening, så skulle vi være noenlunde på sporet. Skytten vil ofte søke sin frihet og mening gjennom utstrakt reising og studering. Dette muliggjøres gjennom å gi slipp på tingenes tyranni og materiens trelldom. Ved å vikle oss ut av dette blir livet mindre innviklet. I praksis ser vi derfor at mange skytter kvier seg for den type ansvar og forpliktelse som følger med ekteskap, barn, egen bolig og store gjeldsforpliktelser. Når Jupiter nå går gjennom skyttens tegn kan vi derfor antyde at frihetsbehov og mening vil være sentrale tema. For mange mennesker vil det gi seg utslag i stadig hyppigere avreise til utlandet, behov for forandring, nye erfaringer og stimulering av nysgjerrigheten. Jupiter og skytten har også det ved seg at de utvider og ekspanderer alle typer horisonter. Så lenge samfunnet har sitt hovedfokus på hus, bil, båt, hytte osv. vil vi nok se en stadig sterkere overdrivelse av konsum på alle fronter. Flyplass og golfbane på hyttetaket, big is beautiful, more is better, shop until you drop og Ole Brum, ja takk til begge deler.

Går vi videre til den indre og mer psykologisk betonede mulighet som nå blir gitt oss, kan vi sitere de gamle Grekerne som sa at den eneste veien ut er inn. Hva betyr så dette? Vel, Platon var jo klokkeklar på at materien er et noe mangelfullt speilbilde av Ideenes verden. Ønsker vi å komme nærmere meningen med livet ble det i hans filosofi foreslått at vi burde studere solen og planetene. Dette fordi deres innebygde logikk og mening, er sterkere enn den vi vanlige dødelige opererer med. Det er ikke sikkert det blir kastet mer lys på meningen med vårt liv, ved å reise til Spania for der å se solen. Det stjernetegn du har solen i vil imidlertid kanskje kunne peke på noen viktige tema.

Jupiter i skytten er som nevnt en historie om utvidelse av vår bevissthet fra det konkrete til det abstrakte, fra det grove til det subtile, slik at vi kan favne bredere og dypere. Studier av sammenhengen mellom åndsvitenskap og naturvitenskap vil kunne bidra til dette. Innsikt i utviklingen fra instinkt, til intellekt, til intuisjon likeså. Så og si alle de toneangivende filosofer har argumentert for at intuisjon er det ypperste av rasjonell erkjennelse! Intuisjon og sannhet er ytterligere to nøkkelord for Jupiter og skytten. I det tilfelle vi blir overbevist av egne sannheter, kan misjonering fort bli resultatet og dette er skyggesiden av Jupiter i skytten. I det tilfelle hvor vi på en tolerant måte åpner opp for det mangfold av sannhet og mening som ulike kulturer og tidsperioder har fostret, nærmer vi oss den helhet og enhetsforståelse som særpreger intuisjonen. I dette mangfold finnes muligens fellesnevnere og bærebjelker som muliggjør et løft av bevisstheten. Ytterligere et viktig kjennetegn ved intuisjon sies å være tilgang på det som er sant ikke bare om en selv, men også om andre mennesker…. Hvor mange av oss har det? På dette grunnlag av visdom vokser det medfølende sinnelag fram.

Ser vi på Herkules sitt arbeide i skyttens tegn så kommer leksen vi her skal lære klart fram. Han møtte en flokk med Stymfaliske fugler som holdt til i en illeluktende sump. Deres morderiske innstilling, sylskarpe nebb og øredøvende lyd var til stor sjenanse for befolkningen i området. Herkules prøvde først å skremme fuglene vekk med piler, uten suksess. Det råd han hadde fått med seg på veien var at; flammen der stråler hinsides sinnet, åpenbarer den sikre retning. Ved å slå to store metallokk sammen oppstod en så skingrende lyd at fuglene forsvant. Selv puttet han beskyttelse i ørene. Myten belyser den utfordring vi alle har med å fjerne våre harde ord og tanker, vår baksnakking og et fordømmende sinnelag. Stillhet, ro og opplysning av sinnet kommer ikke lett i vår tid hvor støyen fra media kan være overdøvende. Løsningen sitter langt inne. Vi må forene de to hjernehalvdeler og dempe den støy vi sender og mottar med våre tanker, slik at større klarhet og innsikt kommer til oss. Det som er for oven skal integreres med det som for neden slik Hermes Mercurius Trismegistos presiserte. Som en fotnote til denne myten, er den sanne historien om en skytte som heter Kristbjørg. Hun var svært plaget av støyende fugler i sin hage. Til slutt så hun ingen annen utvei enn å løpe ut med to grytelokk for å jage de bort… 

Jupiter hersker i skytten og esoterisk sett i vannmannen. Tvillingen er det motsatte tegn av skytten og vil derfor også bli påvirket. Noen av de individer, organisasjoner og nasjoner som er preget av disse tegn, vil muligens kunne oppleve de nevnte momenter som særlig aktuelle i 2007. Det gjelder blant annet Norge og USA. Det er også enkelte tidsperioder som her er mer sentrale enn andre i løpet av året og det gjelder februar, juni, og desember. Til slutt kan vi som motto for året foreslå at alt er energi og at energi følger tanken.

 

 

Jupiter i steinbukken

Jupiter er i steinbukken fra 19. desember 2007 til 5. januar 2009. På vinteren ligger det i noen land snø som lyser opp i en ellers mørk årstid. I steinbukkens tegn klatrer vi opp på toppene mot solen, hvor utsikten er god. Gjennom mange års hardt arbeid og evne til å utnytte tid og krefter på en målrettet, effektiv, økonomisk og konkret måte vinner steinbukken anerkjennelse, respekt og et godt fungerende familieliv. I de tilfeller hvor steinbukken orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan imidlertid ambisjoner og ansvar bli tema på godt og vondt. Saturn hersker over dette tegn på både et personlig og sjelelig plan. Dette gir individet en helstøpt karakter og dermed bedre mulighet til å forvalte sjelens ambisjoner og mål. Utfordringen for steinbukken ligger ofte i å orientere seg mot de indre tinder og åndelige mål. Steinbukken har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, krepsen. Når steinbukken orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Hensunket er jeg i overjordisk lys og vender dog dette lys ryggen.

Skal vi gripe den dypere betydning av Jupiter gjennom dette tegn må vi nevne både den ytre og indre utvikling. Hvis vi er orientert kun mot den verdslige, materialistiske dimensjon i livet vil Jupiter lett kunne forsterke denne tendens, når den går gjennom steinbukken. Det kan bli en knallhard, ambisiøs konkurranse på mange av livets områder, som i sin tur bidrar til et kaldere samfunn, hvor det blir vanskeligere å trives. I og med at steinbukk og kreps er knyttet til yrkesliv og privatliv, eller med andre ord hjem og jobb, så vil vi her kunne oppleve ytterligere press og framdrift.

 

I de tilfeller hvor individet er orientert også mot den indre virkelighet, vil Jupiter kunne åpne opp for dyp innsikt i psykologi og sjelsliv. I teorien vil det nå være en mulighet for at sjelen blir sterkere enn personligheten slik at vi kan gi slipp på deler av vårt gamle liv og virke til fordel for nye spor. Jupiter i steinbukken er også en indikasjon på at viktige samfunnsinstitusjoner slik som politi, rettsvesen, sykehus, skoler og byråkratiet for øvrig vil kunne fornye seg på en fordelaktig måte. Jupiter er i sitt fall i dette tegn og det betyr at her er den vidtfavnende bevissthet Jupiter representerer skjult i materiens mørke. Med andre ord kan den være vanskeligere å avdekke fordi vårt sinnelag i denne perioden muligens er litt vel materialistisk. Platons hulelignelse er et svært godt bilde på tingenes tilstand. I sin essens illustrerer den nettopp det som nå skjer hvor vi sitter og ser på reality-tv og dermed fjerner oss fra virkeligheten. Vårt fokus er på skyggene og ikke på lyset. Vi er publikum i eget liv.

 

Herkules viser oss også hovedtemaet i dette tegn, gjennom ihjelslåingen av den 3-hodede hunden Cerberus, som vokter over helvete. Der ligger Prometeus lenket til en klippe og en gribb hakker nådeløst i hans lever. Herkules griper tak i strupen på det største hodet og holder det fast som i en skrustikke, helt til udyrets krefter svinner hen. Deretter setter Herkules Prometeus fri og går så samme vei tilbake. Myten kan tolkes på forskjellige måter. En innfallsvinkel legger vekt på at Prometeus representerer menneskehetens fall ned i materiens trelldom. Løsrivelsen fra denne tilstand krever at hele personligheten med dens tre komponenter, tanke, følelse og kropp, overvinnes og underordnes sjelens innflytelse. Løsningen sitter langt inne eller nede. Hvert av hodene på uhyret er nemlig fulle av slanger og viser til de mange ting vi må rydde opp i og lutre før vi kan bevege oss tilbake den lange vei vi opprinnelig kom fra. Eller med andre ord, ut og opp av Platons hule.

 

 

 

 

 

Jupiter i vannmannen

 

Jupiter er i vannmannen fra 5. januar 2009 til 18. januar 2010. I dette tegn ligger evnen til å virkeliggjøre høye idealer. Gjennom identifisering med grupper og felleskap som tjener menneskeheten, næres og utvikles en grense-overskridende bevissthet som strekker seg ut over enkeltmenneskets ofte korte horisont. På denne måten styrkes også samhold og toleranse. I de tilfeller hvor vannmannen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan de verdslige ambisjonene bli vel store og ønsket om personlig suksess ta overhånd.Uranus hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi evne til å tenke både originalt og helhetlig. Sosial intelligens og ansvarlighet er andre karaktertrekk. Utfordringen for vannmannen ligger ofte i å innordne seg felleskap og der fungere på like fot med de andre. Vannmannen har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, løven. Når vannmannen, med sin krukke på skulderen, orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Jeg er livets vann, som utgydes til tørstende mennesker.

Sett fra et sjelelig perspektiv er det Jupiter som hersker over vannmannen. Når Jupiter nå går gjennom dette tegn er det med andre ord en særlig god anledning til å utvikle den bevissthet som favner både ånd og materie. Denne type bevissthet og visdom skal deles ut til alle de som søker svar på de gode gamle spørsmål: Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor skal jeg hen? Menneske kjenn deg selv! I vår tid har vi også en kjent og kjær person med krukke/sekk på skulderen og det er julenissen. Han har imidlertid kun harde pakker å by på og i disse er det ikke nødvendigvis så mye visdom. Utfordringen for vannmenn er å fylle opp sin egen krukke. Ikke med cash, men med visdom, slik at de blir vannbærere i ordets rette forstand. En lang vei å gå. Nå når Jupiter går gjennom vannmannen vil dette være muligheten. Akkurat som når Jupiter var i steinbukken vil imidlertid skyggesidene av Jupiter være påtagelige. Grenseløse materielle ambisjoner.

Herkules viser oss hovedtemaet i vannmannens tegn, gjennom arbeidet med å rense Kong Augias staller. Her hadde det samlet seg mengder av gjødsel gjennom lange tider og stanken var uutholdelig. Så mye var det at det hindret framveksten av ny grøde. Kongen ble skeptisk til at Herkules ville utføre dette arbeidet uten belønning og trodde Herkules planla å overta tronen. Kongen foreslår derfor at Herkules skal få en tiendedel av kveget his han klarer arbeidet på en dag. Hvis han feiler skal kongen kunne bestemme over Herkules sin skjebne. Løsningen finner Herkules ved å omdirigere en av to store elver slik at den renner gjennom stallen og renser den på en dag. Myten viser oss at et enkelt menneske kan utvikle nok idealisme og sterk nok bevissthet til å opplyse en stor gruppe mennesker på kort tid. I myten fortelles det også at kongen nekter å utbetale gevinsten og en tilsvarende situasjon beskrives for oss i Platons hulelignelse. Der kommer den ene opplyste tilbake til sine venner i hulen uten at han klarer å vekke begeistring og inspirasjon. Når Jupiter er i vannmannen åpnes det opp for en mulighet til å styrke alle typer opplysningsarbeid og humanisme, til beste for hele menneskeheten. Frivillige humanitære organisasjoner som jobber internasjonalt vil muligens få ekstra vind i seilene.

 

 

Jupiter i fiskene

Jupiter er i fiskene fra 18. januar 2010 til 22. januar 2011. I fiskene ligger evnen til å forlate det trygge og kjente til fordel for en ny retning i livet. Vi har involusjon og evolusjon. Den ene fisk vikler seg inn og ned i livets formside. Den andre fisk vikler seg ut slik at livet blir mindre innviklet. I fiskene ligger således en lengsel etter noe utover det rent verdslige og de har evnen til å kutte bånd som holder oss fanget i garnet.

I de tilfeller hvor fisken orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan grenseløshet og eskapisme bli tema på godt og vondt. Neptun hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi innlevelsesevne og hengivenhet. Sensitivitet og offervilje er andre karaktertrekk. Utfordringen for fisken ligger ofte i å finne sin sanne identitet i noe større enn de selv. Fisken har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, jomfruen. Når fisken orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Jeg forlater faderens hus, i det jeg vender tilbake frelser jeg.

Sett fra et sjelelig perspektiv er det Pluto som hersker over fisken. Pluto setter oss fri fra de materielle fengsler vi selv har bygget.  Jupiter hersker sammen med Neptun i fiskenes tegn. Når Jupiter går gjennom fiskenes tegn så vil Jupiter kunne bidra til å løfte personligheten nærmere sjelen. En bevisstgjøring finner sted. Fiskene er et vanntegn og vil ofte være astral i sin motivasjon. Med Jupiter i dette tegn ligger det en mulighet til å sublimere det astrale og utvikle intuisjonen. Intuisjon oppløser dualitet. Konflikter kan utspille seg fysisk, følelsesmessig og mentalt. Når intuisjonen fungerer vil slike konflikter kunne forsvinne. Skyggesiden av Jupiter i fiskene kan inkludere sterke lengsler etter de mer verdslige og materielle idealer.

Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å fange Geryons mørkerøde kveg. I Erytheia hvor kveget holder til hersker et uhyre med tre hoder, tre kropper og seks hender. En stor illusjon råder. Herkules ble anmodet om å påkalle hjelp fra Helios, solguden. I syv dager mediterte han og en gylden kalk falt ned på jorden ved hans føtter. Ved hjelp av denne reiser han over havet til Erytheia hvor han bekjemper uhyret ved å gjennombore alle tre kropper samtidig. Kveget blir drevet mot den hellige by med stort besvær. Mange av dyrene forviller seg og Herkules må bruke mye tid på å lete etter de. Myten belyser den utfordring menneskeheten har som helhet. Visse store vismenn og gudesønner har vist oss veien, men det vil være både tidkrevende og vanskelig å få hele menneskeheten til å gå i en retning vi alle er tjent med. En forutsetning for at dette skal skje er at alle tre lavere legemer, tanker, følelser og kropp, er samstemt og villige til å bevege seg på evolusjonens vei.

Der Vannmannen kan ha en sterk mental komponent i sin idealisme er fiskene oftere motivert av følelser. Vi har hatt 2000 år med fiskenes tidsalder hvor denne legning er blitt veldig tydelig gjennom mer eller mindre fundamentalistisk religionsutøvelse. Med Jupiter i fiskene vil sjelsgjennomtrengte personer lettere kunne finne veien til den hellige by ved egen hjelp.

 

 

Jupiter i Væren

 

Jupiter er i værens tegn fra 23. januar 2011 til 4. juni 2011. På våren sår vi de frø som etter hvert blir til flotte bærekraftige trær. Væren representerer disse såkorn som skal til for å sette selve livet i gang. I dette tegn ligger derfor initiativet og viljen til å virkeliggjøre nye ideer og prosjekter. I mange tilfeller vil væren orientere seg mot den fysiske virkelighet og havner dermed fort på idrettsbanen. Planeten Mars hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi både konkurransementalitet og en offensiv, direkte væremåte.

Hodet er imidlertid værens kroppsdel og etter hvert som væren utfolder sitt fulle potensial vil den mentale kraft komme bedre til sin rett. Utfordringen ligger i å skape den nødvendige ro og balanse i sinnet slik at de nye ideer væren er bærer av lettere kan komme fram. Væren har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, vekten. Når væren orienterer seg mot filosofi, psykologi og åndsvitenskap vil evnen til å tenke både enhetlig, helhetlig og intuitivt styrkes og væren kan si: Jeg trer fram og fra tankens plan hersker jeg.

Sett fra et sjelelig perspektiv er det derfor Merkur som er hersker over væren. Når Jupiter går gjennom dette tegn vil muligheten til å forene det konkrete og abstrakte sinnelag styrkes. På dette grunnlag vil Jupiter-barnet lettere kunne fødes. Esoterisk sett er det en sammenheng mellom væren og jomfruen som begge er styrt av Merkur. Jomfrufødselen vil således kunne bli et tema. 

Herkules viser i arbeidet med å fange Diomedes sine ville hopper, værens hovedtema. Diomedes som var sønn av Mars, drev oppdrett av hopper til krigsbruk. Alle mennesker skalv når de hørte dem, for de lagde stor skade og drepte de mennesker som kom i deres vei. Sammen med sin hjelper Aberdis la de en plan som resulterte i at de klarte å drive hoppene inn på en mark hvor de ikke kunne rømme og på den måten ble de fanget. Herkules gjorde imidlertid nå den feil, at han overlot til Aberdis å passe på hestene, med det resultat at de klarte å rømme og arbeidet måtte gjøres om. Myten viser oss at vi i dette tegn skal kontrollere vårt sinnelag og selv ta styring med våre ville tanker. Hvor ofte opplever vi ikke at det baksnakkes og kritiseres med det resultat at konflikter og ufred oppstår. Utfordringen ligger i å skape et innhold i vår tankeaktivitet som sammenfatter og forener. På den måten kommer livskraften lettere til syne i en fysisk form som fyller den tiltenkte funksjon.

 

 

Jupiter i Tyren

Jupiter er i tyrens tegn fra 5. juni 2011 til 11. juni 2012. På våren sår vi de frø som etter hvert blir til flotte bærekraftige trær. Gresset blir grønt og bjørka springer ut. Fargene kommer fram i naturen. Planeten Venus hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi både nytelsessyke og eiegodhet. Venus kan imidlertid også bidra med opplysning av vårt sinnelag, gjennom evnen til å se klart hva som er verdifullt. De sjelelige kvaliteter og ressurser dyrkes fram. Vulkan hersker over tyrens tegn på et sjelelig plan. Vulkan representerer den vilje som tvinger personligheten til å innordne seg sjelens agenda. Vulkan bidrar med den kraft som gjør at vi mestrer og håndterer det fysiske liv på en bærekraftig måte.

Når Jupiter går gjennom dette tegn vil muligheten til å forene de indre og ytre verdier styrkes. På dette grunnlag vil Jupiter-barnet lettere kunne fødes. Esoterisk sett er det en sammenheng mellom tyren og skytten. Hvilken vei går du i ditt liv? Ser du den vei som er riktig for deg? Med Jupiter i Tyren vil det kunne bli lettere å utvikle den bevissthet som gjør at du ser klart, slik at du kan sette foten på veien. Den Gylne middelvei. Sjelens vei.

Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å fange den tyr som har viklet seg inn i en labyrint på Kreta, hos Kong Minos. Fra sted til sted forfulgte han tyren, ledet av den lysende stjerne, som skinte på dens panne, et strålende lys på et mørkt sted. Alene oppsøkte han tyren; alene forfulgte han den til dens hule; alene fanget han den og steg opp på ryggen, for så å ri den over til fastlandet. Der ble tyren avlevert på et hellig sted til tre kykloper som kun hadde ett øye i sin panne. Myten viser oss at vi i dette tegn skal kontrollere våre ofte ubevisste drifter og begjær gjennom et opplyst sinnelag. Labyrinten viser oss hvordan vi kan gå oss vill hvis våre mer primitive drifter og materialistiske tendenser får overtaket. Lyset i tyrens panne og det ene øyet er symboler på den klare forståelse og bevissthet som forener det indre og ytre liv og kvalitet og på den måten setter oss fri fra mer dyriske tilbøyeligheter. Med Jupiter i tyren vil panne chakraet kunne styrkes, samt vår tilgang på prana og vitalitet.

 

 

Jupiter i Tvillingene

Jupiter er i tvillingenes tegn fra 12. juni 2012 til 26. juni 2013. I tvillingenes tegn kommer insektene fram og de tar seg av pollenbæringen. De overfører nektar fra blomst til blomst. Tvillingene representerer vårt eterlegeme som overfører liv og energi inn i vår fysiske kropp. Planeten Merkur hersker over tvillingen på et personlig plan og skal befrukte vårt sinn med kunnskap om vår egen sjel. Venus hersker over tvillingene på et sjelelig plan og den bidrar til at vår abstrakte og konkrete tenkning forenes. I sin tur styrker dette balansen mellom sjelen og personligheten. Dette er også grunnen til at tvillingen esoterisk sett søker mot vekten.

Når Jupiter går gjennom tvillingenes tegn vil muligheten til å kontakte den tidløse visdom styrkes. Jupiter og tvillingenes tegn har begge med eteren å gjøre. Forståelsen for denne vil nå kunne styrke seg. I østlig medisin finnes det allerede en dyp innsikt i hvordan vårt eterlegeme er premissleverandør for vår fysiske helse og vitalitet. Åndsvitenskapen har sitt fokus på hvordan liv og energi overføres gjennom eteren og inn i formen. Med Jupiter i tvillingen vil denne type perspektiv kunne komme mer til sin rett.

Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å finne visdom, symbolisert gjennom Hesperidenes epler. Fra sør til nord, øst til vest lette han. Mange prøver møtte han i falske lærere og drager med hundre hoder. Underveis traff han også Atlas, som bar jorden på sin rygg. Herkules glemte da sin søken etter visdom og overtok byrden fra Atlas. Denne uselviske tjeneste appellerte til de tre jomfruer som voktet eplene. Atlas fikk derfor eplene som så ble overlevert til Herkules. De mange gyldne epler kan forståes som et mangfold av kunnskap som alle har sin plass på det samme livets tre. Med andre ord, enhet i mangfold. Myten viser oss at vi i dette tegn skal søke visdom ikke bare utenfor oss selv men også inne i vårt eget indre. De mange prøver illustrerer hvor lett det er å gå seg vill når vi søker visdom utenfor oss selv. Denne villfarelse fører til problemer på jorden. Med Jupiter i tvillingen vil vi lettere kunne kontakte den kunnskap vår egen sjel besitter.

 

 

Jupiter i Krepsen

Jupiter er i krepsens tegn fra 27. juni 2013 til 16. juli 2014. Krepsens tegn handler om selve inkarnasjonen, hvor vi ikler oss en kropp, sjelens tempel eller fengsel. Månen hersker over alle former, både tankeformer, fysiske former og følelser. Går vi et skritt videre kan vi si at månen representerer vår fortid, solen vår nåtid og ascendanten vår fremtid. Hva er så grunnen til dette? Månen representerer det vi kaller livets formside eller med andre ord hele den fysiske og materielle virkelighet vi har tatt bolig i. Som et bilde på dette har vi skallet som omgir kyllingen. I det øyeblikk vår egenvilje, individualitet, livskraft og kompetanse blir tilstrekkelig sterk, så vokser vi ut av de gamle former som har utspilt sin rolle, akkurat som kyllingen vokser ut av egget. Et annet eksempel vil være når vi flytter hjemmefra. Vi forlater da mors skjørt. Det er i denne forstand månen representerer fortiden.

Når Jupiter går gjennom dette tegn er vi i den heldige situasjon at Jupiter er opphøyet. Det betyr blant annet at her har sjelen optimale muligheter til å virke gjennom formen og det fysiske. Virkeliggjøring av sjelens hensikt i og gjennom det fysiske liv er her indikert.

Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å fange dådyret. Både månegudinnen Artemis og den himmelske jegerske Diana gjorde krav på den og kranglet seg imellom. Herkules leter selv etter den både i de dype skoger og over endeløse sletter gjennom et helt år før han finner den liggende utstrakt ved et stille skogstjern. Han holdt den nært sitt hjerte og bar den i sine armer fram til det hellige sted i Mykene hvor han la den på alteret. De tre som kjemper om dådyret kan forstås som henholdsvis vårt instinkt, intellekt og intuisjon. Herkules representerer intuisjonen eller sjelens persepsjon som etter hvert skal få overtaket på instinktene. Dette er en utfordring som krever at vi igjen og igjen søker kontakt med vår egen indre stemme og hjertets røst. Med Jupiter i krepsen øker sannsynligheten for at nettopp intuisjonen kommer tydeligere fram.

 

 

Jupiter i Løven

Jupiter er i løvens tegn fra 17. juli 2014 til 11. august 2015.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470