JupiterAstrologien gir oss bedre selvinnsikt og økt toleranse sier Leder av Astrologiskolen Herkules Gisle Henden. Redaktør i magasinet Visjon, Eirik Svenke Solum har laget et lengre intervju som berører mange sider av astrologien og alternativbransjen.

 

I magasinet Visjon møter du Gisle i hans faste astrologispalte. Vi treffer han hjemme med luftig utsikt over Oslo-marka, en god t-banetur ut fra sentrum. Vi bestemmer oss for å sette oss på noen passende benker ute i finværet.

Raskt blir det klart at Gisle har en ganske så vidtfavnende bakgrunn. Tre hovedfag, i statsvitenskap, filosofi og økonomi. Pluss et hovedfag i esoterisk astrologi, som riktignok ikke er fra et offentlig godkjent universitet. Videre har han en doktorgrad fra BI, innenfor strategi og ledelse. Og jammen også en doktorgrad til, innenfor esoterikk, dog uten offentlig godkjennelse.

Den siste tok meg seks år, og har nok vært mer lærerik enn det andre. I tillegg var det Statens kunst- og håndverksskole – og tre ulike astrologiskoler. Han medgir at det krever noe selvdisiplin. Men først og fremst er det nysgjerrigheten som har drevet ham. Også når han har søkt seg til alle klodens fem verdensdeler for fjelltopp-bestigning. Men at det er noe selvmotsigende i å ha tung akademisk bakgrunn og samtidig være heltids astrolog, vil han ikke være med på.

Jeg fattet interesse for astrologi som 18-åring. Ble vist en artikkel av en kollega på en sommerjobb, som jeg syntes var veldig spennende. Hele veien har dette vært en interesse ved siden av det andre jeg har drevet med og den har gradvis styrket seg. Mange av fagene jeg har studert har sterke fellesnevnere med astrologien, hvor det handler om hensikt, mening, retning og egenart. Dermed er det ikke nødvendigvis så store forskjeller mellom det akademiske og astrologien. Ser vi til Asia og India, så er jo astrologien godt integrert i hele samfunnslivet og næringslivet. Forskjellen mellom de ulike sfærene trenger ikke være så stor.

 

Motsetninger

Kan man begrunne astrologiens virkemåte på akademisk vis? Mange vil jo mene at astrologi bare er god gammeldags overtro?

Det er et veldig spennende spørsmål som fortjener et utdypende svar. Men i kortversjon er det slik at vi i vårt liv som mennesker på jorden har polariseringer: Lys og mørke, ånd og materie, yin og yang, maskulint og feminint, alkymi og kjemi, astronomi og astrologi, jødedommens ytre aspekter og dens indre aspekter, i kabbalah. I mange kulturer har man en spalting mellom det indre og det ytre: Det eksoteriske og det esoteriske. Sommer og vinter, liv og død.

Poenget er at denne balansen på ett tidspunkt vippet i favør av empiri, det jordiske, det materielle og konkrete. På slutten av middelalderen fikk vi et oppgjør med overtro, gjennom det vi i naturvitenskapen kaller positivismen. Den tok et oppgjør med det som kun var tuftet på ”røkelse og myrra”, tull og tøys. Den forlangte at alt skulle bevises, gjennom konkrete og etterprøvbare prosesser, i empiri og det som kunne måles. Slik fikk vi skolemedisin og en veldig sterk og ryddig tenkning og analyse rundt vitenskap. Og det var på høy tid! Det var et helt nødvendig oppgjør med en blind tro som preget deler av europeisk kultur fram til da. Men i denne like blinde tro på at empiri er lik sannhet, så har man kanskje gått i en felle, på den måte at vi ikke lenger ser skogen for bare trær. Vi har beveget oss litt for langt inn i Platons hule. Dette er jo alternativfolkets kjepphest; at de som jobber med naturvitenskap får et litt vel enfoldig virkelighetssyn.

Jeg etterlyser større spenst i vårt virkelighetssyn og vår tenkning, slik at vi lettere kan sammenfatte og bygge bro mellom åndsvitenskap og naturvitenskap, astronomi og astrologi – og alle polariseringer: Østen og Vesten, himmel og helvete. Dette brobyggingsarbeidet er det mange som er talsmenn og –kvinner for. Men ting tar tid, sier Gisle. Og med sin egen gjennomstuderte bakgrunn er det ikke rart at han synes enkelte tar litt for lett på veien fram til svarene.

Veldig mange ønsker å komme til svar og konklusjoner med for liten ballast og kunnskap. De mangler en viss kritisk masse av kunnskap. Jeg tror en grunn til at alternativbevegelsen ikke har den rolle i samfunnet mange av oss ønsker seg, kanskje er at vi mangler noe av den utholdenheten og den faglige tyngden som naturvitenskapen har. Det tar mellom fem og syv år å ta et hovedfag på universitetet. Å utdanne seg innenfor det alternative kan man ofte gjøre unna på noen få helger. Det sier seg selv at man da får lite tyngde.

 

Evolusjon og rotraser

Gisle Henden kvier seg ikke for å bringe på bane de store spørsmål, og kaster seg svært engasjert ut i det.

De fleste er vel enige i at menneskeheten gjennomgår en evolusjon. Det er flere teorier omkring denne evolusjonen, og jeg sier ikke at den ene er riktigere enn den andre. Men et alternativ til den darwinistiske er teosofiens forståelse av evolusjon. Der sier man at menneskeheten gjennomgår en trinnvis utvikling, med syv faser, såkalte rotraser. Det kan muligens være relevant å peke på at vi har syv stjerner i stjernebildet Storebjørn, syv stjerner i Peiadene, Gud skapte Jorden på syv dager, vi har syv hellige planeter eller ånder og erkeengler foran tronen, syv dager i uken, vi har syv chakra og stråler, syv toner i skalaen, syv farger i regnbuen, syv dverger, syvende far i huset og syv kakesorter til jul – og bølger i sett på syv på de syv hav.

Så hvor befinner menneskeheten seg per i dag, i vår evolusjon? Kanskje er det slik at vi befinner oss i det femte kapittel, den femte rotrase. Essensen på dette trinnet handler om å utvikle mentallegemet, tenkningen vår. Her gjenstår fortsatt mye utvikling. Universitets-utdannelse er ingen lek og fortsatt kun en drøm for store deler av verdens befolkning. I den forrige rotrasen handlet det om å utvikle astrallegemet – følelseslivet, vårt begjær og kampen mellom lys og mørke. Atlantis.

Når vi nå befinner oss i den femte rotrasen, ser vi at færre er involvert i jordbruksøkonomien, at kunnskapsøkonomien skyter fart og at det finnes universiteter i hver minste by. Folk har tilgang til internett, allverdens litteratur og styrkingen av vårt intellekt skyter fart. Med andre ord er vi helt i rute i forhold til den større planen. Neste trinn blir å utvikle tankeapparatet vårt fra å være overveiende empirisk til også å være intuitivt og orientert mot årsakenes årsak og sjelen. Med andre ord en balanse mellom det indre og det ytre i vår tenkning, en balanse mellom ånd og materie, yin og yang osv. Enhetsbevissthet.

Dette er grunnen til at vi fortsatt krangler her i verden; vi ser ikke helheten og mye blir fragmentert og polarisert. Og i politikken blir man enten rød eller blå.

– Så de svakhetene du pekte på i alternativbevegelsen kan styrkes, når vi beveger oss over i neste trinn?

– Ja, jeg tror det. I Vesten ser vi at enkeltindividet vokser fram, individualismen er sterk, selv om dét både har positive og negative sider. Folk starter enkeltkvinnesforetak over en lav sko. Alle har en master på universitetet og selvtillit til å realisere seg selv. Denne styrken trenger vi når vi skal løfte fram sjelens agenda. Også de som ønsker å løfte fram det indre og sjelelige, som er så synlige i alternativbevegelsen, de vil styrkes. De som har kontakten innover vil bli sterkere også utover. Jeg er optimist på menneskehetens vegne!

 

Eteren og energi

Tilbake til det som handler om astrologi; kan vi være trygge på at astrologien ikke bare er et overlevende fenomen etter overtro-opprydningen du nevnte?

– Det er et godt spørsmål. Som alle astrologer vet, så har vi vært igjennom 2000 år med fiskenes tidsalder og vi skal nå inn i vannmannens tidsalder. Karakteristisk for fiskenes tidsalder er to ting; idealisme og hengivenhet. Idealismen har bidratt til at vi har strukket oss etter de verdiene som ligger på loftet, som vi opplever som prisverdige og gode for hele menneskeheten. Jesus har tydeliggjort disse sjelskvalitetene for mange. Vi har løftet oss selv etter ørene og strukket oss etter det vi opplever som godt. Det kalles idealisme og har vært en sterk tendens i fiskenes tidsalder.

Motivasjonen for at vi har strukket oss mot det gode, har i stor grad vært preget av tro og følelser. Og da har vi det vi kaller blind tro og barnetro – og fundamentalisme.

Mye av det vi ser i dag er rester etter dette og astrologen er på ingen måte noe unntak. Så hva er grunnen til at astrologi virker? Og skal man være et seriøst fagfelt, så må man kunne svare på det, noe som på ingen måte er lett. Mange innenfor det alternative sliter med dét. Astrologene, homeopatene sliter med det, healerne og mange andre.

Jeg nærmer meg spørsmålet ved å si at innenfor naturvitenskap så har man erfaring som støtte for sine teorier. Man har erfart at det virker i praksis. De vet ikke alltid hvorfor, men de har sett det igjen og igjen. Gjør de sånn, så blir resultatet slik. Erfaring viser at teoriene de antar er riktige, de virker i praksis. Slik er det også med astrologi. Det er en erfaringsbasert viten. Astrologen observerer at noe virker og blir dermed styrket i sin forståelse av teorien. Det er punkt én; erfaringsbasert viten.

Punkt to; hvis man ønsker å spekulere i en mer presis forklaring på hvorfor astrologi virker, så kan vi komme styrket ut av dét ved å vise til det som kalles ’eteren’. I eteren har vi TV- og radio-bølger. Vi sender SMS-ene våre i eteren. Alle vet at det går noe i eteren – men hva er eteren? Går vil til Østen, så har de en mange tusen år gammel legevitenskap, som har dyp kunnskap om eteren. Dermed finnes det allerede kunnskap om eteren, som viser hvordan energi og liv beveger seg inn i fysisk form, fra det som ligger utenfor denne formen. Platon utdypet denne logikken i sin berømte hulelignelse. Han sier at hele den fysiske verden er et mangelfullt speilbilde av ”Ideene og årsakenes verden”. En kritikk mot astrologi er at det er vanskelig å teste den skikkelig ved hjelp av vår tids vitenskapelige metode. En kort replikk til dette kan henvise til dialogen mellom Aristoteles og Platon. Mer presist; leter du etter årsakenes årsak i livets fysiske formside så graver du din egen grav. Kroppen er ikke kroppens årsak. Kirken og naturviterne må heller ikke glemme at de brant folk på bålet som hevdet at jorden var rund.

Astrologien er ikke forklart ved gravitasjon mellom de ulike planetene, som mange tror. Det er ikke slik at det er gravitasjonen mellom Jorden og Pluto som påvirker oss. Det har astronomene helt rett i. Det er heller ikke magnetisme eller elektrisitet som forklarer hvorfor astrologien virker. Men energi og liv er to sider av samme sak. Hvis alt er energi slik Einstein sa, så er spørsmålet hvordan liv og energi beveger seg inn og ut av de ulike former, individer, nasjoner. Astrologien er et teoretisk rammeverk som beskriver hvordan liv/energi beveger seg i eteren. Den forståelsen har vi støtte for gjennom våre empiriske erfaringer.

 

Hva kan astrologien forklare?

– Vi er jo vant til at astrologien blir brukt i forbindelse med karakteristikker av menneskers personlighet, egenskaper og væremåte. Men er ikke elementer som sosialisering og biologi langt mer avgjørende aspekter ved tilblivelsen av min personlighet enn det du skisserer som astrologiens felt – selv om det kan være noe der som betyr noe?

– Det er på ingen måte slik at astrologien er en uttømmende forklaring på alt som finnes her i livet. Det er det nok ingen astrolog som vil mene. Det er klart arv og miljø spiller inn i stor grad.

Mange tror at astrologene deler inn mennesker i tolv kategorier og at astrologien dermed er veldig enfoldig. Og en slik tilnærming er selvfølgelig alt for enfoldig. I esoterisk astrologi er man derimot veldig opptatt av å beskrive alle de utviklingstrinn og muligheter som finnes innenfor det enkelte tegn. Det betyr at det innenfor det enkelte tegn kan være større forskjeller enn mellom tegnene. I esoterisk astrologi er vi veldig opptatt av å finne ut hvor en person befinner seg innenfor sitt tegn og utviklingspotensial.

– Men hvor stor del av vår personlighet mener du kan forklares med astrologien?

– Nå bruker jo du ordet personlighet. Jeg ser det slik at vi både har en personlighet, en sjel og et åndelig komponent. Livet gjennomstrømmer alle tre. Astrologien kan nok beskrive en veldig viktig del av denne trefoldigheten. Uten å gå i detalj, vil jeg si at astrologien er utmerket i stand til å beskrive både hensikten og meningen med livet ditt – og i stor grad også peke på utfordringer og muligheter som ligger i ditt liv. Dessuten kan den beskrive sentrale tidsaspekter i livet, for å nevne noe.

For å bruke en metafor, så kan astrologien forklare hvilket land du er i, hvilken by du skal til og til hvilken adresse du er på vei til. Men den sliter kanskje med å si hvilken etasje du kommer til å havne i.

 

12 av alt

– Er det slik at den kunnskapen esoteriske tradisjoner representerer faktisk er gode forklaringer på hvordan universet er bygd opp – med nivåer, dimensjoner, trinn eller rotraser? Eller representerer disse ulike teoriene og oversiktene like mye bare vårt ønske om å ha en forklaring, et kart, som vi kan tro på og klamre oss til?

– Det er helt klart et nøkkelspørsmål. Og det er filosofens oppgave å stille spørsmålet ”hva kan vi vite noe sikkert om?” Og ”hva er tanker, erkjennelse og bevissthet?” Å svare på disse tingene kan lett lede ut i myra med begge bein. Men i poenget ditt antyder du at mye av vår filosofering er sosiale konstruksjoner, eller menneskeskapt mening. Så går du videre og foreslår at selv om vi mennesker i mange livshjul på hele kloden og opp igjennom hele historien, beskriver livet i tolv kapitler, og selv om Moses sine tolv stammer var oppkalt etter de tolv stjernetegn, og selv om Platons modell av Demiurgen hadde de tolv stjernetegn inngravert – og selv om vi har 12 måneder i året – så sier du at det kanskje er slik at alle de som har studert livet ”til bunns” og har kommet til disse relativt like forslagene, likevel lurer seg selv.

Og det er sant at selv om vi har sett 100 000 hvite svaner, så skal vi aldri ta for gitt at alle svaner er hvite, for plutselig finner vi en svart i Australia. Og plutselig kan vi finne ut at hele jorden faktisk bare er en drøm.

Jeg deler din undring og skepsis. Og med hånden på hjertet tror jeg mesteparten av det jeg beskjeftiger meg med, ikke vil være hverken sant eller relevant når vi kommer noen solsystemer lenger ned i løypa. Så innenfor gitte tidshorisonter så er ulike tankeformer relevante, men lenger ned i gata kan de gå ut på dato. Og selv om jeg mener astrologiens tankeformer holder vann i dag, så behøver ikke de å være relevante til evig tid.

Men skal man bare sette seg ned og se på ”Hotel Cesar” fordi man ikke kan vite noe med sikkerhet, som kan være allmenngyldig til evig tid? Det blir litt enfoldig og det er å dra det litt langt. Studerer vi den tidløse visdom, så finner vi så mange og sterke fellesnevnere på kryss og tvers på kloden, at det vil være gull verd i lang tid framover.

Selv hevder jeg ikke at jeg vet noen ting. Jeg henviser bare til andre. Selv har jeg litt erfaring, men jeg er bare ett menneske, så det er ikke rare greiene å basere noe på.

 

Erfaring

En annen vanlig innvendig mange retter mot astrologien er nettopp denne erfaringen mange astrologer hevder å lene seg på i sine tolkninger. Mye av det man får beskrevet astrologisk kan være vagt og sikkert passe for noen og enhver. Man finner sikkert trekk hos f.eks. meg som peker både i retning av det jordnære og det høytsvevende på én og samme tid.

– Jeg er enig i det. Men slik er det med alle som foretar analyser. Alle må støtte seg på sine diagnoser og sin erfaring. Og ofte blir det foretatt feil diagnoser og feil analyse. Men forhåpentlig er det slik at når man har 15 klienter hver dag, som mange leger har, og i tillegg lang yrkeserfaring, så gjør en mindre feil og blir flinkere. Man har sett det før og har mye trygghet gjennom all erfaringen. Slik er det også med gode astrologer.

Problemet er at mange astrologer har dette som hobby! Og hvem hadde turt å gå til en lege som hadde det som hobby? Det er jo livsfarlig. En astrolog stiller også en slags diagnoser, og gir en analyse eller et portrett av din sjel – og det er viktig.

– Hva er det viktigste astrologien kan bidra med for folk?

– Noe av det viktigste astrologien kan gi, er selvinnsikt. Kjenner du deg selv, kan du lettere realisere dine muligheter og få et mer givende, meningsfylt og rikt liv. Hvis du kjenner deg selv, så får du muligheten til å åpne opp, ikke bare for deg selv, men for selve livet. Du vil lettere kunne prioritere og gjøre valg i samklang med den større sammenheng vi alle inngår i. Er man sann mot seg selv, så vil løsninger på utfordringene mange jobber med lettere finnes. Astrologien åpner opp for en visdom som strekker seg utover enkeltindividet og gir tilgang til en horisont hvor utstrakt toleranse og spenst i livsanskuelsen er resultatet. Denne kan igjen gi perspektiv ikke bare på eget liv, men også på verdens gang, avslutter Gisle Henden.

 

Intervjuet stod på på trykk i Visjon nr. 6/2009.

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470