AstrologiDen gode samtalen er like gammel som menneskeheten selv. Enkelte har mer talent for dette enn andre, og veiledning i livets mange små og store problemer er blitt til en egen praksis og profesjon. Først ute var kloke koner, medisinmenn og sjamaner. Senere tok prestene over gjennom skriftefunksjonen, inntil psykologene kom på banen og befestet sin posisjon som spesialister på våre innerste tanker og følelser. 

 

Prester, leger, psykologer og psykiatere er for tiden samfunnets offentlig godkjente medisinmenn. Dette er i dag på glid og fra den alternative verden dukker det opp en rik flora av healere, naturmedisinere, kostholdseksperter, psykoterapeuter, clairvoyante og en rekke nye spesialister som gir råd og veiledning i sykdom, helse, personlige konflikter, ekteskapsproblemer og hva vi ellers sliter med i våre liv.Selv om astrologer har eksistert til alle tider, har deres rolle likevel vært perifer og begrenset til hoffastrologer for en kongefamilie eller som vitenskapsmenn og forskere. Så rollen som konsulterende astrolog er forholdsvis ny, og har oppstått som en del av flodbølgen av humanistisk psykologi, selvutvikling, alternativ medisin, meditasjon og østlige religioner som skyllet inn over den vestlige verden i 1960- og 70 årene. Samtidig skjedde også en fornyelse av astrologien med større vekt på psykologi og personlighetsutvikling.

Folk flest tar i dag mer ansvar for seg selv og legger i mindre grad sin skjebne i spesialistenes hender. Det offisielle monopolet på liv og helse slår stadig nye sprekker, helsevesenet er i krise og legenes storhetstid som supermenn og yppersteprester er over. Stadig flere oppsøker alternative former for behandling og helsevesenet generelt er i ferd med å endres som følge av at publikum ønsker større valgfrihet. Det er på denne bakgrunn at det også er blitt plass til astrologer, og den astrologiske konsultasjonen er en ny form for terapeutisk praksis for psykologisk og eksistensiell livsveiledning.

Psykologer har vært flinke til å markedsføre seg, og har fått aksept for at siden psyken er så intrikat og kompleks, sier det seg selv at psykoterapeutisk behandling er noe som tar lang tid. Det er ikke nok å komme bare en gang til psykologen, og siden Freud brukte mange år på å analysere psyken til bunns, er folk flest er inneforstått med at mental helse er et langt lerret å bleke. 1)

I oppfatningen av astrologer er dette imidlertid ganske annerledes, og mange ser på den astrologiske konsultasjonen som en engangsforeteelse, og eventuelt med sporadiske oppfølginger ved viktige avgjørelser eller akutte livskriser. Så mens en psykolog kanskje har hundrevis av timer til rådighet for å bringe en person i større balanse og i kontakt med seg selv, må astrologen klare seg med en time eller to. Foreløpig er det ikke annet å gjøre enn å akseptere tingenes tilstand, og det er en utfordring for astrologer å bli flinkere til å definere sin praksis og formidle astrologiens mange anvendelsesmuligheter, og etablere seg i folks bevissthet som en profesjon på linje med andre terapeuter, rådgivere og hjelpere.

Det helbredende element
I den rikholdige variasjonen av terapiformer som finnes på markedet i dag kan det være vanskelig å orientere seg og vite hva som er mest effektivt og virkningsfullt. Særlig innen moderne psykoterapi og humanistisk psykologi er det kommet mange spennende bidrag siden Freud. Transaksjonsanalyse, psykosyntese, gestaltterapi, psykodrama, bioenergi og NLP er noen slike retninger, og innenfor disse igjen finnes det mange variasjoner. Og hvis vi i tillegg tar med rebirthing, meditasjon, regresjon, meditasjon, sjamanisme, hypnose, drømmereiser, tarot og et vell av nye tilbud på selvutviklingsmarkedet blir bildet ganske komplekst.

Det finnes likevel en rød tråd, hvor det helbredende element ikke er teknikkene i seg selv, men i den grad de fremkaller aksept. Dypest sett er det helbredende element i alle former for psykoterapi at terapeuten kan vise og bevisstgjøre sider ved klienten som er ukjente eller uklare. Når han fullt ut kan akseptere dette, kan indre fred og helbredelse oppstå. 2) Terapeutens personlige egenskaper, medmenneskelighet og medfølelse blir derfor ofte viktigere enn teknikkene. Og de fleste metodene kan gi magiske resultater i hendene på gode terapeuter. 3)

I prinsippet er det liten forskjell mellom å skrifte for en prest, samtale med en psykolog, meditere eller snakke med en fortrolig venn om sine problemer. Bare ved å lytte til et annet menneske og gi rom for at de kan snakke ut om det som plager dem er en hjelp til å bevisstgjøre tanker og følelser. Og ved at de dermed i større grad kan akseptere seg selv, kan det føre til frigjøring og lettelse. Meditasjon er en metode som bringer opp sinnets innhold, og ved å akseptere tankestrømmen av bilder, følelser og tanker skjer det en renselse, og isteden for en annen person som vitne, kan man være det selv. Så meditasjon er på mange måter en internalisert psykoterapeutisk prosess.

En god terapeut er i stand til å speile klienten ved å sette ord på tanker og følelser som de ikke klarer å formulere for seg selv. Og ved at dette vekker gjenkjennelse, kan det bringes til overflaten og gis oppmerksomhet. Ut over en god metode må terapeuten i tillegg ha andre kvalifikasjoner som ofte er viktigere enn selve det faglige verktøyet. Noen av disse er livserfaring, personlig modenhet, egenutvikling og en genuin interesse i å hjelpe andre mennesker. Essensen av det siste er kjærlighet, og ingenting helbreder mer enn det.

Konsultasjonen
Av dem som oppsøker en astrolog er det stort sett tre former for motivasjon som ligger bak. Det er nysgjerrighet, krise eller selvutvikling. Uansett er klientens behov å bli forstått, lyttet til og få større klarhet på sitt liv.

Astrologen kan bidra med dette på flere måter. En måte er å gi en "reading" som er en monolog hvor astrologen beskriver talenter, ressurser, styrker, svakheter, konflikter, vanskeligheter, psykologiske grunnmønstre, forhold til foreldrene, sentrale livstema, mål, livsretning, aktuelle tema og perspektiver på fremtiden. I sin essens er dette et portrett hvor astrologen forteller klienten stort sett hva klienten allerede vet fra før, men setter ting i et klare perspektiv og luker ut mange av klientens kanskje mer urealistiske og ubevisste forestillinger om seg selv. Klienten vil ha vanskelig for å forholde seg til tolkninger som ikke vekker gjenkjennelse, og selv i den monologbaserte konsultasjonen vil astrologen fange opp hvordan tolkingen mottas gjennom tilbakemeldinger i form av anerkjennende nikk, smil, kommentarer, kroppspråk, lyder og grimaser. En variant av denne konsultasjonstypen er at klienten ikke er tilstede, men astrologen spiller tolkningen inn på en CD eller kassett og sender den i posten.

Alternativet til dette er en mer dialogbasert konsultasjonsform. Det er fortsatt vesentlig å gi et astrologisk portrett av klienten, men det gis større rom for tilbakemelding, spørsmål og samtale for å få fatt i hva som er viktig og tilpasse tolkningen deretter. Denne tilnærmingen stiller større terapeutiske krav til astrologen. Muligheten for å gjemme seg bak rollen som autoritet og den som har alle svarene vil alltid være tilstede. Men dialogen åpner opp for et dypere møte. Og hvis astrologen kan bidra med sin egen menneskelighet har dette en terapeutisk effekt langt ut over å levere en teoretisk bergpreken. Det er imidlertid opp til den enkelte å vurdere sine kvalifikasjoner og evner på dette området. Eller eventuelt spe på med kunnskaper og studier i terapeutisk rådgivning. 4)

Transkripsjoner eller beskrivelser av reelle konsultasjoner er forbløffende fraværende i den astrologiske litteraturen. Og de aller fleste astrologer stiller fullstendig på bar bakke når de skal etablere sin egen praksis. Det aller viktigste i den astrologiske praksis som er å gi konsultasjoner, virker som et hemmelig område og tigang på hvordan de flinke astrologene arbeider og gir tolkninger er et sårt tiltrengt å få innsyn i. Et hederlig unntak er Noel Tyl, som i sin omfattende litteratur er svært oppmerksom på akkurat denne problemstillingen, og legger stor vekt på en massiv presentasjon av tolkningseksempler, og hvordan å tilrettelegge effektiv astrologisk rådgivning. 5)

Horoskopet inneholder mye informasjon. Men astrologen bør alltid spørre seg om det er til hjelp? Det finnes nok av trivialiteter det er mulig å ta opp, men er det relevant i forhold til den overordnete målsettingen med konsultasjonen, som er å hjelpe klienten til et bedre liv og større innsikt?

Negative områder i horoskopet bør ikke nevnes, hvis det ikke samtidig kan bidras med en løsning. Å bringe opp dype psykologiske tema kan være som å helle salt i et allerede betent sår, og gjør bare vondt verre, hvis ikke astrologen samtidig kan bidra med noe som kan skape en endring. Adrian Duncan påpeker at det i slike tilfeller er viktig først å bringe klienten i kontakt med noen av sine positive sider som gir glede og tilfredsstillelse, og på den måten gi dem energi til å kunne hanskes med de mer mørke sidene av seg selv. Å se klientens positive egenskaper kommer ofte i bakgrunnen til fordel for kvadraturene og de vanskelige aspektene. Selv om det er naturlig å rette oppmerksomheten på der skoen trykker mest, bør ressursområdene ikke tapes av syne som en viktig balanse.

En ting er å være en god astrolog, men det er vel så viktig å kunne være i stand til å formidle kunnskapen i et språk som klienten forstår. Selv prestene har sluttet å snakke latin i kirkene, og det bør også astrologene gjøre. De færreste som kommer til en konsultasjon kjenner det astrologiske fagspråket, og er man heldig kjenner de litt til tegnene og har hørt om ascendanten. Det gir derfor ingen mening å snakke i faglige termer ut over det. Alt annet er fremmedgjørende og skaper kun en barriere til klienten. Astrologens oppgave er å gjøre dette oversettingsarbeidet, og hvis man ikke kan frigjøre seg fra fagspråket og omsette det til klar tale bør man droppe konsultasjoner inntil man kan. Dette syndes det mye mot blant praktiserende astrologer, og er med til å gjøre astrologien mystisk, utilgjengelig og obskur. 6)

Andre måter ikke å respektere klientene på, er å le av deres opplevelser, forklare dem eller å gi råd. Det tetteste man kommer på en opplevelse er å oppleve den, alt annet er en bortforklaring. Det er kanskje hva Gertrude Stein prøvde å si med sin berømte setning; "a rose is a rose is a rose."

Hvis astrologen kan gi en så korrekt som mulig beskrivelse og klientens omstendigheter, er klienten selv i stand til å vite hva som er best å gjøre. Mange vil at andre skal ta valg for dem, men i det øyeblikket man gir råd er det ikke lenger fag, men moral. Fag er basert på kunnskap, moral på verdier. Det er viktig å holde hodet kaldt her, og innse at det hviler et stort ansvar å fortelle andre hva de skal gjøre. En astrolog med hele universet i ryggen tillegges uvilkårlig en stor autoritet som det er lett å misbruke, og ved å gi råd fratas eller reduseres klientens mulighet til å ta egne valg. Dette er en hårfin balanse, og det er lett å bli forført og falle for egofølelsen av å være så betydningsfull. Å være en veileder er en kunst, reglene er ikke absolutte, og i siste ende er det resultatene som teller.

Å forklare en opplevelse, og fortelle hvorfor klienten føler eller tenker som de gjør kan være en hjelp til større selvaksept, og kan virke som nettopp astrologens jobb. Men en forklaring er likevel en subtil måte å ta klienten vekk fra sin egen opplevelse og gjøre den mindre. For eksempel hvis samtalen bringer opp et minne fra barndommen som gir en følelse av tristhet og sorg, er det viktig å la den opplevelsen være hva den er og gi rom for at klienten kan være i de følelsene. Astrologen kan eventuelt gi anerkjennelse til dette ved å si at det må ha vært en vanskelig situasjon å ha vært i, fremfor å si at grunnen til at det skjedde var fordi Pluto gikk i transitt til klientens Venus, og selvsagt vil du føle deg verdiløs, uønsket og avvist. Poenget er at det gjør vondt, og uansett hva det skyldes er smerten der likevel, og klientens behov er å bli sett og få hjelp til å akseptere denne siden ved seg selv.

Humor kan mange ganger avlede oppmerksomheten og forandre stemningen og kan brukes på en nyttig måte, men på subtilt vis kan også latter redusere opplevelsen til noe komisk og gjøre den mindre. Det er menneskelig å le når noe er morsomt, men humor ikke alltid like respektfullt. Det kan ufarliggjøre en opplevelse, nøytralisere og bagatellisere den. Det vil nettopp være basert på verdier, og hvis de ikke samsvarer med klientens egne kan dette dypt nede føles som et subtilt overtramp.

Som nevnt er den astrologiske konsultasjonen ikke moralsk behandling. Vi har alle en virkelighetsoppfatning, et menneskesyn og en måte å se livet på, og det er viktig å være seg dette bevisst og presisere når uttalelser er basert på disse verdiene. Det er for eksempel ikke alle som er komfortable med tanken om reinkarnasjon, og det er ingen grunn til å ta det som en selvfølge i konsultasjonen. Det vil lett bli oppfattet som religiøs propaganda, selv om dem som oppsøker en astrolog nok har en større åpenhet enn folk flest. Det er heller ingen selvfølge at helsekost, økologisk mat, sunne døgnrytmer, ikke å røyke, meditasjon og et åndelig liv er det eneste saliggjørende. Folk må få leve det livet de ønsker. Å la det skinne i gjennom at deres livsstil og dårlige vaner ikke er bra nok, er ikke hva klienten ønsker å høre, og en slik pekefingermentalitet er upassende og fordømmende.

I det hele tatt bør astrologen veie sine ord på gullvekt, fordi uttalelser kan lime seg fast i sinnet hos klienten, og selv små antydninger kan blåses ut av proporsjoner og fremkalle unødvendig frykt og bekymring i årevis. På den annen side skal astrologen ikke smigre og rosemale situasjonen i frykt for å si noe negativt.

Å være på bølgelengde
Astrologen kan velge en yin eller yang tilnærming avhengig av klientens konstitusjon. En person med mye ild, en sterk Mars og som tydelig vet hva de vil er yang, og astrologen kan legge seg på en mykere yin linje for å skape balanse. En annen person dominert av vann, overfølsom, tydelig svak og ubesluttsom trenger en yang tilnærming hvor astrologen må i større grad spille rollen som autoritet og hamre inn poengene med større kraft. Det er i slike tilfeller astrologen kan risikere og gå ut over det faglige og gå over til moralsk behandling. Men kanskje målet helliger middelet, og noen ganger må man ta sjanser. 7)

Ingen regler er uten unntak, og noen ganger er det den selvsikre og dominerende klienten som styrer hele samtalen som må settes på plass og vises grenser, og yang må møtes med yang. Eller at følelsene som tar overhånd i en klient må møtes med medfølelse og mykhet hvor yin møter yin. Dette høres fint ut i teorien, men når det kommer til virkeligheten, handler dette om "fingerspitzgefühl", og være nærværende og fleksibel i situasjonen.

Fremfor andre terapeutiske metoder har astrologi mange fortrinn, og et av dem er at allerede før klienten kommer inn døren har astrologen allerede et vell av informasjon om klienten som en psykolog vanligvis ville brukte ukevis på å spa frem. Å vurdere om en person er yin eller yang kan ses i horoskopet ut fra dominans av polariteter, og det er mulig å gjøre seg forventninger til om dette er en utadvendt, aktiv og offensiv person, eller en mer innadvendt, passiv og tilbakeholden person.

For å komme mest mulig på bølgelengde med klienten er det viktig å forstå deres livsorientering, tenkemåte og kommunikasjonstil. Om aksene er i kardinale, faste eller bevegelige tegn er en indikasjon på hvordan de foretar forandring, blir motivert og lar seg påvirke. Å legge opp kommunikasjonen etter dette kan gjøre det lettere å etablere forståelse og få poengene til å gå hjem.

Å observere Merkur og hvilken planet og tegn som hersker over 3.hus gir et bilde på deres tenkemåte og kommunikasjonsstil. I NLP er dette klassifisert i fire typer; visuell, auditativ, kinestetisk og audio-digital. Dette er tett på de fire elementene, ild, luft, jord og vann og kan delvis sammenlignes. Og i stor grad vil dette korrespondere med den dominerende elementinnflytelsen i horoskopet og særlig ascendanten.

Inspirert av NLP, benytter Adrian Duncan dette flittig i den astrologiske konsultasjonen, og i Astrology, Empowerment and Transformation, gir han mange gode praktiske eksempler. Et av dem er en person som har mistet jobben. Hvis dette er en emosjonell og kinestetisk type, er den riktige strategien for astrologen å spørre hvordan dette føles, og gå med på den emosjonelle nedturen som dette sannsynligvis vil være. Appellen til følelser vil neppe slå an på samme måte hos en ildfull person. Og et spørsmål som hvordan han nå ser for seg fremtiden, som appellerer til det visuelle, vil være mer på bølgelengde med personens tenkemåte og han vil oppleve at han blir forstått.

Synastriaspekter mellom astrologens og klientens fødselshoroskoper og progressive horoskoper vil også være en kilde til å se dynamikken i konsultasjonen og hvordan begge vil oppfatte og påvirke hverandre. For eksempel hvis klientens progressive ascendant faller på astrologens Saturn, er sjansene store for at klienten vil se på astrologen som en autoritet, og forvente råd og visdom. Eller hvis klientens Måne er i kvadratur til astrologens Mars er det ikke sikkert at de finner tonen like lett, som hvis Månen og Venus var i konjunksjon. Det er en grunn til at vi kommer inn i hverandres liv, og konstellasjonene i horoskopet er en del av den skjulte magnetismen som ligger bak mange av livets tilsynelatende tilfeldige møter og forbindelser.

Det første møtet med klienten, håndtrykket, øyenkontakten og det første de sier er også viktig informasjon som astrologen bør være våken for. Dette er gjensidig, og hvordan astrologen presenterer seg, og hvilken ramme han har omkring konsultasjonen er av stor betydning for om klienten skal føle seg vel, slappe av og ha fortrolighet til å åpne seg for et fremmed menneske. Dette vil omfatte alt fra klær til møbler, og hvis konsultasjonen skal ha en profesjonell standard, bør også de ytre forholdene stå i stil. Det utelukker ikke å ta i mot klienter hjemme, men hvis det er tilfellet la dem slippe å gå gjennom kjøkkenet, hauger med rot og møte en fysisk og mentalt uforberedt astrolog. Heller ikke be dem om å ta med sitt eget bånd dersom de ønsker å oppta konsultasjonen, men sørg for godt utstyr med god opptakskvalitet, og gi dem en kassett eller CD sammen med horoskopet i en mappe, slik at de slipper å brette og krølle horoskopet sammen i damevesken eller på indrelommen.

Den vanligste klagen publikum har på astrologer de ikke er fornøyd med, er følelsen av at astrologen ikke er godt nok foreberedt. Blekket i horoskopet er knapt tørt, fordi det ble printet ut 30 sekunder før de kom, og tilsvarer den tiden astrologen har brukt på å se på det. Gode tolkninger krever god forberedelse, og selv astrologer med langt fartstid i faget gjør denne jobben grundig.

Hvis forberedelsestiden er like lang som konsultasjonen påvirker dette selvsagt prisen, og det er ingen grunn til at klienten ikke skal betale for det arbeidet som reelt blir utført. Det er ingen faste regler her annet enn et av kapitalismens grunnbud; en vares verdi er den pris kunden er villig til å betale. Og det er opp til den enkelte å vurdere verdien av sin praksis, og sette prisene deretter.Etikk

Bortsett fra dødssyndene av å gjemme seg bak astrologiske fagutrykk eller å innta presterollen er det flere skjær i sjøen. Ikke bare klienten bør behandles med respekt, men også horoskopet. Dette er et normativt uttrykk basert på verdier, men det er selvsagt opp til den enkelte å behandle horoskopet som de vil. Dette er imidlertid en invitasjon til å tenke gjennom hvilke etiske implikasjoner det medfører å ha tilgang på andre menneskers innerste drivkrefter, deres livskart eller kosmiske kontrakt med universet.Astrologen bør alltid sikre seg tillatelse fra personen det gjelder før de ser på horoskopet. Unntak til denne regelen er berømte personer som har latt sine fødselsdata bli offentlig tilgjengelig. Barn faller også utenfor hvis det for eksempel gjelder foreldrene som ønsker hjelp til å forstå dem bedre. Også hvis astrologen ønsker å diskutere horoskopet med andre, bør klienten gi sitt samtykke, selv om navn og fødselsdata skjules.

Horoskopet er dypt personlig og bør ikke behandles overfladisk, og tilfeldige og humoristiske bemerkninger om forhold i horoskopet kan lett havne i en slik kategori. Det kan ha en skadelig effekt, fordi selv bak morsomheter skjuler det seg et snev av sannhet og uheldige bemerkinger kan feste seg i hukommelsen og skape unødvendige spenninger i lang tid.

Selv om planetenes posisjoner er objektive og offentlig tilgjengelige er det ingen grunn til å behandle personer på samme måte. Det kalles astrologisering, som er når personer blir objekter og ikke subjekter. Måten dette kan misbrukes på er å årsaksforklare andre, fremfor å høre på deres meninger. "Det er jo ikke rart at du støtter USA i ett og alt, du er jo Steinbukk, og med Saturn over Månen din, så konservatisme er jo ikke annet enn naturlig." Det er mulig dette er riktig, men i en diskusjon eller samtale ville det likevel være et slag under beltestedet.

Men det kan også påvirke astrologen selv, som etter en stund ikke ser mennesker lenger, men bare horoskoper. Profesjonelle musikere kan havne i samme grøften hvor de ikke hører musikken, men oppfatter bare den tekniske utførelsen. Eller leger som ikke ser pasienten, men bare ulike diagnoser. Det kan utvikle seg en tendens til å se på klienter som kasus, og fritt tilgjengelig for diskusjon og samtale med andre. Også her bør man utvise forsiktighet, og før man vet ord av det utleverer man kanskje andre mer enn tiltenkt.

Å tolke et horoskop er en fortrolig prosess, og uansett om det er venner som tolkes hjemme på kjøkkenbordet eller klienter i en mer profesjonell setting, bør taushetsplikt være en selvfølge. Og de etiske retningslinjene som gjelder for de fleste hjelpende profesjoner gjelder også for astrologer. Der i blant respekt for seksuelle grenser, klare økonomiske avtaler, åpenhet om utdannelse og faglige kvalifikasjoner, troverdig markedsføring osv. 8)

Alle som kommer til en astrolog kommer i en posisjon som gjør dem sårbare. Selv venner blir sårbare når de spør deg om å tolke deres horoskop. Det er viktig å være klar over dette overtaket som astrologen har i kraft av sine kunnskaper, og herre over en situasjon gjennom å kontrollere premissene. Spesielt er klientene uhyre sårbare for alt som smaker av noe negativt i form av karaktertrekk eller forutsigelser, og det er all grunn til utvise stor forsiktighet for ikke å skape unødvendig frykt.

Det er også viktig å sikre klientenes anonymitet. En ting er at man ikke bør diskutere deres horoskop med andre uten deres samtykke, men man bør heller ikke si til andre at de i det hele tatt har vært hos deg for en tolkning. Skulle man få kjendiser eller andre berømtheter blant sine klienter, vil det sikkert være kjekt for astrologens omdømme å få brakt den slags nyheter til torgs. Men det er neppe sikkert at klientene er av samme oppfatning. Å opplyse om dens slags er rett og slett ikke profesjonelt.

Hvis man også gir kurser i astrologi bør den samme diskresjonen også gjelde overfor elevene. 9) Kartotek og adresselister over klienter krever også fortrolighet, og kommer inn under Datatilsynets bestemmelser på dette området, som setter klare grenser for både lagring, oppbevaring og bruken av denne type personlig informasjon.

Astrologen trenger også å markere sine egne grenser. Ikke alle forstår at å bli ringt opp midt om natten av noen som lurer på hva alle de merkelige strekene i horoskopet betyr, er ikke alltid like hyggelig. Eller dem som ikke kan vente med å fortelle offerhistorien sin allerede når de bestiller konsultasjonen, trenger også å bli avvist på en høflig, men bestemt måte. Å være tydelig på priser er en del av grensesetting og klar kommunikasjon. Ikke alle forstår at uskyldige spørsmål som når det er best å gifte seg, eller hvilke dager som er gunstige for kjærlighetslivet i året som kommer, involverer mye arbeid for et skikkelig svar. Og de trenger å bli gjort oppmerksom på at gode råd er dyre.

Konsultasjonens innhold
Det skader ikke å starte konsultasjonen med å gi klientene et lite sjokk. For eksempel ved å fortelle dem noe som overrasker dem å høre fra en person de aldri før har møtt. Selv om det kanskje er mest for å briljere, skjerper det oppmerksomheten, og får dem til å høre godt etter. Spør for eksempel en person som har Månen i Tyren om de liker å ta varme bad. Eller en som har Uranus i 9.hus i kvadratur til Venus er kanskje gift med en utlending. Og hvis ikke, så i hvert fall med en utradisjonell person. Dette er kanskje billige poenger, og jo mer relevant til virkelige problemstillinger jo bedre. For eksempel en person med en undertrykt Mars, kan det være relevant å begynne med et åpningsspørsmål, hvorfor de undertrykker sin aggresjon? Eller en person med stor konsentrasjon av planeter omkring ascendanten, hvorfor de føler deres behov for beskyttelse er så viktig?

En annen åpning kan være et direkte spørsmål som; "hvordan er livet for deg?" Det setter umiddelbart tonen, og konsultasjonen blir med en gang konsentrert om det som er viktig i deres liv akkurat nå.

Konsultasjonen begynner egentlig allerede ved det første møtet når klienten bestiller time. Fordi astrologen skal klare det meste innenfor en time, og kommer i kategorien Single Session Therapy, kan det være verdt å bruke den første samtalen til å sørge for at både astrologen og klienten er godt forberedt til konsultasjonen. 10) Gjennom stemmen, ordbruk, toneleie, talehastighet, dialekt og humør er det mulig å fange opp mye av hva slags person som sitter i den andre enden av røret. Det essensielle er dog å få informasjon om fødselsdata, hvor nøyaktig fødselstidspunktet er og gjerne også sivil status, antall barn og søsken. 11) Det er en god ting å spørre om det er bestemte tema som ønskes belyst. Det kan være en ledetråd i forberedelsene for astrologen, og det gjør også at klienten forebereder seg mentalt ved å bringe disse problemstillingene mer opp i dagen. For astrologer som bruker en dialogbasert konsultasjonsform kan det være et poeng å opplyse om det, slik at det forbereder klienten på at konsultasjonen også er en samtale hvor også de forventes å bidra. Slik at klienten vet at konsultasjonen ikke er en situasjon hvor astrologen gir en fremførelse som et annet orakel, og klienten bare er passiv og tar i mot. Men det er en samtale hvor begge forventes å være aktive.

Konsultasjonens lengde bør sjeldent overstige halvannen time. Det er lengden på et 90 minutters bånd, og 72 minutter for en CD, og de færreste klarer å holde oppmerksomheten ut over dette.

De fleste astrologer vil finne sitt eget format på konsultasjonens innhold, og det vil variere med hvilke områder som astrologen behersker. Fødselshoroskopet er ofte en engangsforeteelse, men i den grad transitter og progresjoner, parhoroskoper, eleksjon, horary, astrogeografi og medisinsk astrologi inkluderes på repertoaret er det mulig å etablere livslange kundeforhold. I den grad astrologer kan levere råd og veiledning med høy kvalitet vil publikum forstå at astrologi har mye å bidra med. Selv om det er få som i dag livnærer seg som profesjonelle astrologer, kan dette endre seg hvis astrologi som fag og profesjon kommer ned fra mørkeloftet og inkluderes i det gode selskap av samfunnets moderne medisinmenn.

Noter:
1) Årevis med psykoanalyse trenger ikke virke engang, men i så tilfellet er det ikke psykologens skyld. Nei, da er det pasienten som har motstand mot behandlingen, eller for sterkt forsvar. Få yrker kan vise til større faglig helgardering. Vi ville neppe godtatt at en rørlegger ga opp å reparere toalettet på grunn av for mye analfiksering eller uoverkommelige indre blokkeringer.

2) Dr. Moshe Talmon uttrykker det slik; "The art of psychotherapy depends largely on therapists' ability to mobilize patients' resources to heal themselves."

3) Dette betyr nødvendigvis ikke at man kan snakke seg ut av alle problemer. Mange terapeutiske intervensjoner kan også være kroppslige og rettet mot å gjenoppleve sterke følelser, men dette er bare andre, og ofte raskere og mer effektive veier til å gå inn konfliktmaterialet og bringe dette frem til bevissthet. Deler av psykiatrien vil hevde at psykiske lidelser er somatiske. Å endre på kroppens kjemi gjennom psykofarmaka er derfor veien å gå. Mer atferdsterapeutske retninger vil hevde inspirert av Pavlovs hund, at det er mer effektivt å programmere psyken gjennom straff og belønning, og på den måten slippe å forholde seg til klientene som subjekter. Dette er en omfattende diskusjon om kropp og psyke som faller utenfor emnet i denne sammenheng.

4) I hvilken grad det hjelper er imidlertid et åpnet spørsmål. Strupp et. al. i Psychotherapy For Better or Worse konkluderer med en appell for bedre trening og utdannelse av terapeuter. Men de understreker imidlertid at akademiske prestasjoner har ingen sammenheng med evnen, eller mangel på evnen, til å være en effektiv terapeut. De skriver videre; "It has long been known, of course, that the therapist's personality makes an important contribution to the quality of the therapeutic relationship he creates as to their outcomes. (s. 125-126) "Astrologers can take note and great pleasure from this observation. It reafirms that an astrolger need not go to school for years and years, or to take dull courses to be a helpful counselor. People skills - not book learning - are most important." Maritha Pottenger, Healing with the Horoscope, ACSP 1982

5) Hans eget bud på hvorfor denne type informasjon glimrer med sitt fravær i astrologilitteraturen er fordi astrologer flest sliter med å gjøre sine astrologiske kunnskaper praktisk anvendelige. "From my vantage point, developed over these years, I now know why there have been no transcripts of consultations to guide our learning: it was not that the clients would not support the sharing. (I have never had a client refuse publication of horoscope findings, promised anonymity of course, since the client knew that the record would be helpful to others.) It could be that astrologers were afraid to expose themselves to criticism and competion. In my opinion the real reason was that the astrological consultation experience was more than likely packed with jargon that was meaningsless to the client, with the whole experience coming dangerously close to an arcane performance conducted for the client by the astrologer. I think the transcripts would have lacked in substance, been filled with extranous material, and been embarrassing on paper." Noel Tyl, The Creative Astrologer, s. 235-236.

6) "You do not use jargon do you? I submit that any "astrological talk" the astrologer uses is a defence ploy by the astrologer; it means nothing to the client; it is substituting inaccessibly arcane mumbo jumbo for practical information, in order to establish authority. Take out the jargon, which does absolutely no good whatsoever in the consultation, and discover the time then opened up in which to say something important!" Noel Tyl, The Creative Astrologer, s. 101

7) Milton H. Erickson (1902-1980) en kjent psykiater og hypnotisør, fikk en gang en fem år gammel gutt i behandling fordi han bet negler. Erikson fortalte ham at han måtte ha nokså dumme foreldre, for alle vet jo at barn slutter å bite negler når de blir seks år gamle. Erickson sendte gutten hjem, og når han ble seks år sluttet han å bite negler. Det er kanskje ikke riktig å lyve, - men i dette tilfellet hadde det en helbredende effekt, klienten ble hypnotisert, men ikke på den måten han forventet. 

8) Med hensyn til seksuelle grenser viser undersøkelser fra USA at så mye som 10-12% av mannlige psykoterapeuter har utnyttet deres klienter seksuelt. Men ikke kun menn er syndebukker i denne sammenhengen, men også 5% av kvinnelige terapeuter har slike svin på skogen. Så det er ingen grunn til å anta at ikke den slags også kan forekomme innenfor astrologenes rekker. For å sammenligne med andre yrkesgrupper har 3,5-9% av leger innrømmet å ha brutt seksuelle grenser i yrkessammenheng. Og kanskje ikke uventet følger også prestene godt med i denne statistikken med 10-12%. Kilde: Morning Star; Shining Light on a Dark Issue, Mountain Astrologer nr. 103.

9) En historie til skrekk og advarsel er den entusiastiske astrologilæreren som ringer til en av sine kursdeltakere for å høre hvorfor han har vært fraværende siden den første kurskvelden. Det er konen som tar telefonen, og hun sier meget overrasket at han har jo vært på kurset hver eneste uke......

10) Begrepet Single Session Therapy, SST, ble introdusert av Dr. Moshe Talmon. Metoden går helt tilbake til Freud som hadde flere klienter som han kun behandlet en gang, og med vellykket resultat. Undersøkelser viser at så mye som 80% av klienter som kommer til en terapeut bare for en time, rapporter tilbake med tilfredshet og at den ene timen var nok til å gi nødvendig og ønsket utbytte.Se også Noel Tyl; The Creative Astrologer, Effective Single Session Counseling.

11) Hvis det er usikkerhet om fødselstidspunktet kan det være relevant å be om datoer for 3-5 fem viktige begivenheter i deres liv, som gjør det mulig å rektifisere horoskopet. Ellers er Byarkivet det stedet hvor den slags informasjon vanligvis oppbevares for dem som er født på et norsk sykehus.

 

Skrevet av Christian Paaske som driver Sophiasenteret i Stavanger, et senter for astrologi, meditasjon og selvutvikling. Han har i tre år utgitt en egen månekalender og var redaktør og utgiver av det astrologiske tidsskriftet Zodiac. Mer info: www.christianpaaske.no.

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470