Horoskop IsraelDet Israel som feiret sin 50-årsdag i 1998, er en splittet og omstridt stat. På den ene siden representerer Israel oppfyllelsen av drømmen om et jødisk nasjonalhjem og tilfluktsstedet for et forfulgt og plaget folk. På den annen side er Israel også militærnasjonen som noen vil si undertrykker et annet folk, palestinerne.

 

Da det politiske lederskap for jødene og palestinerne for første gang møttes ansikt til ansikt i Madrid i 1991, skrev den israelske forfatteren Amos Oz: ”Konflikten i Midt-Østen er en tragedie. Rett står mot rett.” Når jeg i det følgende vil gi en analyse av Israels horoskop, skal vi la en annen kjent israelsk forfatter, David Grossman, være veiviser med tanke på tolkning av en del sentrale faktorer i dette horoskopet.

Israel får muligens sin Ascendant i Vekten, noe som viser at landet har behov for samarbeidspartnere. Ascendantens hersker er Venus og den står i det 9. hus – følgelig søker det sine partnere på et annet kontinent. Og den viktigste av alle Israels partnere er selvfølgelig USA. (Der er også flere jøder i USA enn i Israel). Hvor nært og vennligsinnet dette samarbeidet er, ser vi av det faktum at Israels Venus i 9. hus står midt inne i USAs egen Venus-Jupiter-konjunksjon i 3 – 5 grader Kreps. Descendantens hersker er Mars og den står i det 11. hus – og forklarer her hvorfor Israel har så vanskelig  for å stole på sine ”venner”. Mars’ posisjon i 11. hus – og i kvadratur til Solen – viser til mistenksomhet og en tendens til irritasjon hva angår råd og utspill fra venner og allierte. Konstellasjonen gir i det hele tatt en følelse av at man til syvende og sist kun kan stole på egne krefter og initiativ. Men akkurat denne følelsen blir bestyrket av flere faktorer i Israels horoskop. 

At Mars befinner seg på 11. husspiss, er heller ikke udelt positivt med tanke på Israels parlamentariske liv. En nasjons folkeforsamling og de folkevalgte hører hjemme i dette huset, og med Mars i kvadratur til Solen (det politiske lederskap) viser Mars her til mye indre strid og et høyt aggresjonsnivå i det israelske parlamentet, Knesset. 

 

Israels Sol står i Tyren, og foruten kvadraturet til Mars danner den et sextil til MC i Krepsen: En målbevisst streben etter å fullføre sine ambisjoner, og samtidig oppnå anerkjennelse. Solens posisjon i det 8. hus viser at landet er økonomisk avhengig av kilder utenfor seg selv, men også at Israel besitter en sterk nasjonal regenerasjons- og overlevelsesevne. Sol og Merkur i 8. hus indikerer også en sterk undergangsbevissthet, og reflekterer slik sett en apokalyptisk erfaring. 

 

 

Fortiden definerer målet 

 

MC i Krepsen reflekterer at staten Israel ikke bare skulle være et hjem og et vern for jødiske flyktninger, men også skape et fundamental forandring i selve essensen av den jødiske eksistens. Dette var den sionistiske bevegelsens visjon i tiårene før etableringen av staten – at en jødisk stat ville kurere det som ble kalt ”den jødiske syken” – en tilstand skapt av nærmere to årtusener med rotløst liv og bevisst undertrykkelse, av nasjonens spredning mellom mange land. Dette var et liv som ble kvalt i lukkede ghettoer, en gjennomgående erfaring av status som fremmed og paria. 

 

Denne henvisningen til en fortid full av lidelse, undertrykkelse, pogromer og utstøting, - reflekteres også i Israels IC i Steinbukken. IC’s hersker, Saturn, finner vi i konjunksjon til Pluto i 10. hus – innestengt mellom Månen og Mars i et stellium i Løven. Slik sett forteller Saturn-Pluto-konjunksjonen om at denne ”jødiske syke” – frembrakt gjennom en årtusenlang kontinuerlig fornærmelse, for å bruke Grossmans uttrykk, - er blitt etset inn på et dypt instinktivt nivå i Israels kollektive sjel. Det kollektive minne om generasjoners ydmykelse og fornedrelse (Saturn) er altså her tett koblet til selve nasjonens selvoppholdelsesdrift (Pluto).  

 

I så måte kan vi si at Israels mål og ambisjoner (10. hus) i en helt spesiell grad blir definert av fortidens sår og arr (Saturn – IC’s hersker i 10. hus). I denne sammenheng skal vi også ta en titt på Chiron, som nettopp viser vår sårbarhet. Her gjelder det israelerne som nasjon, og i Israels horoskop står Chiron i Skorpionen presis på 2. husspiss. I Skorpionen kan det være en fare for at man kan blir sittende fast i de ”lavere” Pluto-energiene og bruke sin styrke til å få makt over andre eller snu den mot seg selv og opptre selvdestruktivt. 

 

En slik tolkning blir særlig relevant når vi betrakter Israels forhold til palestinerne, ikke minst etter at Uranus opponerte radix Uranus i 1987, en transitt som utløste den første Intifadaen. Chiron opponerer også Israels Sol i 8. hus, noe som indikerer en kamp på liv og død for å bringe nasjonens sanne vilje til uttrykk. I 2. hus vil Chiron kunne bevirke et stort behov for kontroll med ressurser og en manglende evne til å verdsette seg selv. Dette kompenseres da gjennom en sterk trang til ”å eie” andre mennesker og ting. Å eie blir en erstatning for den indre trygghet man føler at man mangler. Også her ser vi hvordan Chiron-komplekset kommer til uttrykk gjennom forholdet til palestinerne – ikke minst når det gjelder bosettingspolitikken. Og helt siden Israels fødsel  har konflikten i Midt-Østen på mange måter dreid seg om hvorvidt jødene eier – eller har eiendomsrett til Palestina. 

 

For å oppsummere noe av problematikken  knyttet til Saturn og Chiron i Israels horoskop, siterer jeg igjen Grossman, som stiller spørsmålet: Når skal israelerne bli et folk i nåtiden, med sine kompromisser og praksis, ikke innelukket i sårene fra fortiden og den voldsomme frykten for fremtiden, et folk for hvem den (høyst reelle) fornærmelsen ikke lenger er motivasjonen for handling, et folk som endelig har frigjort seg fra den feilslåtte troen på at det er ”et utvalgt folk” (på den ene siden nasjonenes vidunderbarn, på den andre siden deres evige offer), utvalgt, eller egentlig dømt til å leve et liv større enn Livet selv, et folk som følger egne eksklusive regler, med mystiske irrasjonelle vedheng? 

 

 

Sammen i stolthet – sammen i håp 

 

MC i Krepsen gir Månen i Løven som MC-hersker, og denne er her uaspektert (ingen primære aspekter). Derimot danner den et eksakt halvsextil til Venus – noe som gjør det vanskelig for Israel å opprette en full indre harmoni. Når transitter og progresjoner danner harmoniske aspekter til den ene av disse faktorene, vil de samtidig danne spenningsaspekter til den andre. 

 

Månen i Løven gir israelerne et sterkt preg av stolthet – særlig så lenge den også konjungerer MC i 10. hus. En emosjonelt  preget selvbevissthet, som kan gi popularitet – men som også kan oppfattes som arroganse og overlegenhet, ikke minst sett med palestinske øyne. Som Grossman sier: I hvilken grad er det forvrengte og tilsynelatende arrogante selvbildet (som egentlig vitner om israelernes dype usikkerhet i forhold til sin plass i livet og kontakt med virkeligheten) en hindring for israelerne på deres vei mot endelig å bli en normal nasjon i eget land, et land som har internalisert sin militære styrke og sin holdning til makt generelt? 

 

Den siste anførselen peker nok tilbake på Saturn-Pluto-konjunksjonen – også i det 10. hus, men en uaspektert Måne har gjerne en tendens til å virke i sterke enten-eller-kontraster. Enten kutter man følelsene helt ut, eller man klarer ikke å styre dem i det hele tatt. I seg selv peker Månen i Løven mot storslagne og glødende følelser, - Grossman sier: Israel er et emosjonelt land, israelerne er stort sett direkte, åpne og varme, ekstreme i pasjoner, i angst, i følsomhet, i talemåter, i kroppsspråk. De er like ekstreme i følelsessvingningene mellom eufori, oppstemthet og arroganse på den ene siden, - og depresjon, fortvilelse og nederlagsstemning på den andre. 

 

Månen i Israels 10. hus gjenspeiler også den plass som kvinnene har hatt i det israelske samfunnet. Golda Meir var verdens første kvinnelige statsminister, og Israel har gått i bresjen for å innlemme kvinner i sitt militære forsvar. Før vi forlater Månen skal vi peke på et spesielt bi-aspekt som den mottar, nemlig et bikvintil (144 grader) fra Jupiter i Skytten – et aspekt knyttet til 5-tallet. Dette peker mot tittelen på den offisielle sangen ved 50-årsjubileet: ”Sammen i stolthet, sammen i håp.” I Astrologisk Leksikon skriver Thomas Beck om kvintiler og bikvintiler blant annet: ”Tallet forbindes med makt over materien og derigjennom absolutt frihet… Negativt ytrer den (frihetstrangen) seg ved at man forsøker å unnslippe lover og regler og å gå på tvers av de etiske krav”. Det siste blir særlig aktuelt så lenge det er Jupiter (moral, etikk, lov og rett) som inngår i dette aspektet. 

 

Denne beskrivelsen fører tankene mot det faktum at Israel siden 1967 har unnlatt å ta hensyn til viktige FN-resolusjoner om tilbaketrekning fra okkuperte områder. Særlig arabiske nasjoner føler det derfor dypt urettferdig at Israel kan tillate seg å overse påbud og vedtak fra det internasjonale samfunn uten straffetiltak, mens andre land i tilsvarende situasjon blir utsatt for sanksjoner. 

 

Månen i konjunksjon til MC vitner likevel om at Israel nyter stor popularitet i mange land, når det gjelder berømmelse er dette en unik nasjon. Som Grossman også påpeker, interessen for Israel i verdens medier er uproporsjonal med landets størrelse og dets handlinger. 

 

 

Styrke, intelligens og hell 

 

Israel har kjempet fem kriger siden 1948 – men kun i to av disse har landet vært den angrepne part. Dette gjelder krigen som fulgte umiddelbart etter selvstendighetserklæringen i 1948 og Yom Kippur-krigen i 1973. Når det gjaldt Suezkrigen i 1956, Seksdagerskrigen i 1967 og felttoget i Libanon i 1982, var Israel angriperen. Felttoget i Libanon og bombingen av Beirut ble et moralsk nederlag for Israel, men ellers har Israel demonstrert en suveren militær overlegenhet i alle dets kriger. 

 

Den astrologiske forklaringen på dette finner vi i triangelet mellom Mars i Løven, Jupiter i Skytten og Uranus i Tvillingene. Her forenes styrke og kampevne (Mars) med hell (Jupiter) og intelligent rådsnarhet (Uranus). For Mars danner nemlig et trigon til Jupiter og en sextil til Uranus – som igjen opponerer Jupiter. 

 

Mars-Jupiter-trigonet viser resolutt handling, høy stridsmoral og en evne til å treffe heldige avgjørelser til riktig tid. Dette siste understrekes av Mars-Uranus-sextilet, som ofte handler om å være på rett sted til rett tid, man beveger seg i en synkronisert og rytmisk bevegelse som forøker intensiteten i ens anstrengelser. Som en følge av dette blir resultatet gjerne suksess. Mars (militær slagstyrke) i sextil til Uranus viser også at Israel trekker stort på teknisk dyktighet og støtte – noe som gjør nasjonen i stand til å føre en form for blitzkrig som overrumpler fienden. Seksdagerskrigen utgjør et eklatant eksempel; her ble hele Egypts flyvåpen utradert i løpet av en eneste morgentime, og i løpet av krigens første dag mistet 15.000 egyptiske soldater livet – mens Israel mistet 338 av sine egne. 

 

Opposisjonen mellom Jupiter og Uranus fungerer sannsynligvis konstruktivt for Israel så lenge den benyttes til å forfølge militære mål; dvs. at den er koblet inn på Mars. Den representerer ikke minst en villighet til å ta sjanser og risker, til å satse alt på et kort. Men den gir også en indikasjon på at Israel selv kan fremprovosere opprør og voldelige aksjoner. Intifadaen – det tilsynelatende spontane palestinske opprøret i Gaza og på Vestbredden, tok av i desember 1987 med Saturn i opposisjon til Israels Uranus, og med Uranus i konjunksjon til Jupiter. 

 

 

Et utvalgt folk? 

 

Et annet utslag av Jupiter-Uranus-opposisjonen er en tendens til å forsvare egne prinsipper mer av opposisjon enn av overbevisning, - og viser ikke sjelden til en hardnakket dogmatisme og selvrettferdighetstrang. De krav om forandringer, reformer og ny kurs (i forhold til palstinerne og de okkuperte områdene) som det internasjonale samfunn signaliserer (Uranus i 9. hus), står her i strid med den etiske, religiøse og juridiske kodeks som Israel selv hevder. Derfor vil jeg anta at det først og fremst er denne opposisjonen som gjenspeiler problemene med å skape fred og forsoning i forhold til den palestinske befolkningen. 

 

I og med at opposisjonen ligger langs den såkalte kommunikasjonsaksen i Israels horoskop, består utfordringen ikke minst i å skape en felles forståelse for hverandres grunnleggende behov. Så lenge de konservative og ortodokse kreftene rår grunnen (på begge sider), og disse i tillegg henviser til historiske og eksklusive rettigheter som ”Guds utvalgte folk” – synes en slik forståelse vanskelig. For er Israel Guds utvalgte folk? 

 

En slik forestilling velger jeg å plassere innenfor Jupiters symbolverden, da forestillingen ikke bare har et religiøst opphav, men også innebærer at jødene og deres stat er bærer av spesielt høyverdige moralske og åndelige kvaliteter. Jupiter står her i sitt eget tegn, Skytten, og dessuten i 3. hus (tenkning, kommunikasjon, naboskap). Dertil er Jupiter også hersker i dette huset. Dette gir imidlertid ingen gyldig forklaring på ovenstående påstand. 

 

Men kanskje finner vi en nøkkel når vi betrakter Jupiters grad-posisjon i 27 Skytten? Dette er nemlig én grad fra det galaktiske senter (GS) i 26 Skytten. Flere astrologer har tildelt dette punktet en høyere representasjon av Solens prinsipp – relatert til vår følelse av mening og formål i livet. GS vil ifølge disse måtte relateres til den høyere mening og mål for hele menneskeheten. I et slikt lys vil vi kanskje si at Israel gjennom sin Jupiter-posisjon har fått i oppgave å lære noe om universelle lover og prinsipper – en innsikt som gir forståelse for alle menneskers, folkegruppers og rasers likeverdige behov og rettigheter. I praksis vil dette bety utviklingen av en global bevissthet som erkjenner at alle har noe å lære av hverandre – og at hver enkelt del (folk og nasjon) er en nødvendig del av en større helhet. 

 

Derimot kan vi ikke bruke det faktum at Israels Jupiter står tett inntil det galaktiske sentrum som noe som gir legitimitet til å kunne se seg selv som et utvalgt folk i Guds øyne, og som derved legitimerer en konsekvent undertrykkelse av sine nabofolk. Uranus symboliserer frihet og uavhengighet, og med denne planeten i opposisjon til Jupiter, er det nærliggende å tolke situasjonen i Israels horoskop slik at Israel (om ikke nødvendigvis jødene som folk) bærer i seg en sterk motkraft til en universell enhetsforståelse. Uranus søker her på en måte å befri seg selv fra den forpliktelsen som ligger i Jupiters egen posisjon på GS. Konsekvensen kan da bli en pervertering av Jupiters ideale natur – og en brautende selvrettferdighet på andres bekostning blir resultatet. 

 

 

Israels åndelige utfordring 

 

Jeg vil konkludere med at Jupiter-Uranus-opposisjonen utgjør en stor moralsk, åndelig og menneskelig utfordring for Israel. Mars’ plassering i dette bildet indikerer at det er fristende å bruke vold, makt og militær styrke til å løse de konfliktene som stiger ut av opposisjonen. Men dette vil selvfølgelig i neste rekke bare ytterligere forsterke den iboende konflikt. Her vil jeg nevne Alan Okens erfaringer med Jupiter-Uranus-kvadraturet: En mangel på vurderingsevne når det gjelder å omgås andre folkeslag eller folk av et annet trossamfunn. Dette er en temmelig talende beskrivelse for mange av de situasjoner som er oppstått i relasjonene mellom israelere og palestinere – ikke minst i de senere år. 

 

Ofte ligger det en sterk misnøye og utilfredshet innebygd i Jupiter-Uranus-opposisjonen. Om dette sier Grossman: Israelerne retter sin misnøye i alle retninger – mot verden, som ifølge en populær sang er ”fullstendig imot oss”, mot den internasjonale pressen som alltid virker fiendtlig, mot USA og Europa, som våger å diktere fredsforslag, mot araberlandene og palestinerne. Men spesielt retter de sin misnøye mot seg selv, og noen ganger virker det som om det knapt er noen som er så fiendtlige til jødene som Israel. 

 

 

Indre splittelse 

 

Grossmans siste utsagn reflekterer nok et uttrykk for opposisjonen mellom Jupiter og Uranus, nemlig en indre splittelse innenfor det israelske samfunn selv: I Israel finnes ikke lenger den følelsen av samhold som banket i hjertene i landets tidlige år. Forskjellige folkegrupper er stort sett ute av stand til å lese andres oppførselskoder. Arméen, som var samfunnets smeltedigel og som ga billetten til dette samfunnet, fyller ikke lenger noen slik rolle. 

 

Den israelske hæren hører hjemme i horoskopets 6. hus, som har Jupiter som hersker. Siden Saturn og Uranus passerte Jupiter i forbindelse med intifadaen i 1987, har et økende antall unge israelere vært villige til å gjøre alt for å unngå militærtjeneste. 

 

Om splittelsen innad i Israel skriver Grossman videre: En ond vind blåser gjennom nasjonen. Istedenfor å handle sammen for å redde det vi har og det som er, istedenfor å nyte fordelene ved våre sjeldne kombinasjoner og krysspollineringer av så variert stoff, erklærer de forskjellige gruppene krig mot hverandre. Resultatet er at hver gruppe skjerper sine mest ekstreme og overspente sider for å bruke dem mot andre. De religiøse jødene blir mer fanatiske, messianske og nasjonalistiske, - og sekulære jøder distanserer seg i avsky fra alt som virker jødisk, og mister en viktig del av sitt identitetsskapende materiale. 

 

Denne siste passusen uttrykker på en perfekt måte noe av kjernen ved Israels indre splittelse mot slutten av vårt århundre. Jupiter i 3. hus som uttrykk for de ortodokse og religiøse jødene som trekker næring fra sine lokale fellesskap i nærmiljøet (inkludert settlerne og nybyggersamfunnene på palestinsk område) – og Uranus i 9. hus som uttrykk for de moderne og sekulære innbyggerne, orientert imot idéer og strømninger fra verden utenfor. 

 

Ved 50-årsjubileet registrerer i alle fall Grossman at den følelsen som gjennomsyrer Israel i dag i hovedsak er ubehag. Og en følelse av fortvilelse, av å ha gått glipp av noe. Med tanke på fredsprosessens kranke skjebne under Nethanyahus ledelse, blir dette forståelig. 

 

 

Livets harde skole 

 

Sextilene er fremtredende i Israels horoskop, og det burde de for så vidt være, da dette aspektet er spesielt knyttet til Davidsstjernen. Et sextil som blir særlig aktualisert gjennom transitter fra både Uranus og Pluto i tiden fremover er Merkur-Pluto-sextilet. Merkur står her i 8. hus, og gir dermed en antydning om hvorfor den israelske etterretningstjenesten, Mossad, har vært betraktet som verdens mest effektive i sitt slag. Merkur-Pluto-sextilet er også utmerket med tanke på propaganda og det politiske spill for øvrig. Gjennom mange år klarte som kjent Israel å framstille Midt-Østen-konflikten på en måte som fortsatt preger mange iakttakeres sinn, selv om bildet etter 1982 er blitt kraftig modifisert. 

 

Kanskje forteller dette sextilet også noe om hvor sterkt politisk styrt det israelske utdanningssystemet har vært. Grossman skriver om hvordan nesten hver israeler har en flenge i sitt sinn som en følge av erfaringen med Holocaust. Og han bemerker: Hvis et barn ikke er født med et, skjæres det til av det israelske utdanningssystemet.Som vi har vært inne på, i tillegg til skolen (Merkur), har også hæren vært en ytterst viktig sosialiseringsfaktor for de unge, dette gjelder for både menn og kvinner. Og uttallige unge israelere har lært å takle den plutonske erfaring. Som Grossman skriver: Livet er fylt av de døde. Fem av mine venner fra skolen ble drept i kriger, mange flere er fortsatt sårede. 

 

Merkur står i det hele tatt meget sterkt i Israels horoskop, i sitt eget tegn, Tvillingene. Og foruten sextilet til Pluto finner vi også et eksakt trigon til Neptun i 12. hus. Følgelig ser det ut til at israelerne er meget beredt til å ofre sin egen personlige interesse når deres kollektive åndelige og sosiale verdigrunnlag er truet.

Mange av sitatene er hentet fra David Grossmans essay; ”Israel femti år”, som ble trykt i Morgenbladet 2. mai 1998. 

 

Etterord – Krigen i Libanon 

 

Den planetære syklus som kanskje mer enn noen annen er knyttet til det internasjonale politiske liv, er den 33-årige syklusen mellom Saturn og Pluto. Og staten Israel ble altså til under Saturn-Pluto-konjunksjonen i Løven i 1948, liksom tilfellet også var for to andre stater; India og Pakistan. Felles for disse tre statene er at de alle ble til i en krigstilstand, med store flyktningstrømmer som et resultat. Dessuten har de alle hatt et svært fiendtlig forhold til sine naboer, og de har alle vært involvert i flere kriger med disse siden de respektive statene ble dannet. Nok et fellestrekk er at i tillegg til politiske og territorielle konflikter, har de kjempende parter representert ulike trossystemer. 

 

Sommeren 2006 står Israel inne i sin andre Saturn return. For de av oss som har fulgt Israels vei gjennom historien – og sitt horoskop, kommer det derfor ikke som noen stor overraskelse at krigen igjen er brutt ut i Midt-Østen. I skrivende stund er det imidlertid inngått en våpenhvile, men få har vel noen tro på at denne vil utgjøre noe reelt vendepunkt i Midt-Østens blodige historie gjennom de siste snart 60 år. Til det synes hatet og uforsonligheten å være for sterk. La oss derfor se på noen overordnede astrologiske linjer i staten Israels utvikling fram til i dag.  

 

For Israels del ble både Suez-krigen i 1956 og Yom Kippur-krigen i 1973 innledet og utkjempet under Saturn-Pluto-kvadraturet. Opposisjonen i 1965-66 oppstod imidlertid uten at noen spesielt dramatiske begivenheter fant sted. Men det var her at PLOs Fatah-bevegelse startet sine aksjoner mot Israel. Sommeren 1982 kom Saturn og Pluto igjen i konjunksjon, og denne gangen korresponderte den med Israels felttog i Libanon; ”Fred i Galilea”. Resultatet ble det største antall drepte sivile siden Israel ble dannet – og store deler av Beirut ble lagt i grus.  

 

Det neste kvadratur oppstod i 1993, og merkelig nok brøt det ikke ut noen ny krig – derimot ble den famøse Oslo-avtalen undertegnet. Opposisjon nummer to siden Israels fødsel ble dannet i 2001, og da den var eksakt i august dette året, brøt en bølge av selvmordsaksjoner løs rettet mot Israel. Oslo-avtalen var stein død da terroren rammet New York den 11. september samme år. Før kvadraturet ble oppløst i mai 2002, startet Israel sine militære operasjoner på Vestbredden; ”Operasjon forsvarsskjold”. Jenin ble lagt i grus.Neste kvadratur mellom Saturn og Pluto vil oppstå i 2009. 

 

Men det er ikke bare syklusen mellom Saturn og Pluto, slik den med sine spenningsaspekter framstår på himmelen, som gjør Israel spesielt reaktiv. Disse to planetenes gang gjennom Israels eget horoskop er også talende. Israels felttog i Libanon i 1982 korresponderte ikke bare med Saturn-Pluto-konjunksjonen, men den oppstod også med Pluto på Israels Ascendant i 23 Vekten. Den første intifadaen (det palestinske opprøret) i desember 1987 tok til med Pluto i kvadratur til Israels radix Pluto. Oslo-avtalen ble undertegnet med Pluto i opposisjon til Israels Sol i 23 Tyren. Og den andre intifadaen, utløst av Ariel Sharons spasertur på Tempelhøyden den 28. september 2000, falt sammen med at Pluto opponerte Israels Merkur i 10 Tvillingene. Den 12. juli 2006 satte Israel i gang krigen mot Hizbollah og Libanon – Pluto dannet den eksakte opposisjon til Israels Uranus i 24 Tvillingene. 

 

Israels første Saturn return fant sted i 1977, og den korresponderte med at det israelske arbeiderpartiet mistet sitt politiske hegemoni; Menachem Begin og den høyredominerte Likud-alliansen kom til makten. Men de store urolighetene lot vente på seg til året etter. Israels andre Saturn return finner altså sted nå i 2006. Juli var måneden man kunne forvente en utløsning, og krigen mot Libanon startet den 12. juli. Fire dager senere passerte Saturn Israels Pluto i 12 Løven. Denne dagen ble 9 mennesker drept i Haifa av Hizbollah-raketter. Riktig nok ble våpenhvile innledet den 14. august – med en Mars-Uranus-opposisjon på ASC-DEC-aksen.  

 

Den 20. august vil Israels andre Saturn return være fullført – er det da noen som fortsatt tror på at våpenhvilen skal få ønsket effekt? Eller kanskje vi må vente til nyåret 2007 før vi får et klarere bilde av hvor den nåværende konflikten bærer? Da vil Pluto konjungere Israels Jupiter i 27.39 Skytten – og Hizbollahs Neptun i 26.51 Skytten. Jeg minner om min konklusjon i artikkelen ”Israel i malstrømmen” fra 2001: ”Innen 2006 vil Saturn ha fullført sin andre ”return”. Innen da bør Israel ha kommet opp med helt andre måter å tenke sikkerhet på”.

 

PS: I den siterte artikkelen av David Grossman, spør han til slutt: ”Vil min sønn, når han skal i hæren om to år, også måtte kjempe mot barna til mine palestinske venner i Hebrons gater?” Sønnens navn var Uri Grossman - og i november ville han ha fullført sin militære verneplikt. Planen var deretter å reise rundt i verden og studere teater. Men søndag 13. august, kun timer før våpenhvilen trådte i kraft – ble hans stridsvogn, hvor han var kommandør, - sprengt av en Hizbollah anti-tank rakett. Uri ble 20 år gammel. 

 

 

Horoskoper:

Israel: 14.5.1948, kl. 16.00, Tel Aviv (Sone + 2) – ASC = 23 VektenKrigen mot Libanon (bombingen tar til): 12.7.2006, kl. 04.00, Beirut (Sone + 3) – ASC = 27 TvillingeneVåpenhvile: 14.8.2006, kl. 05.00 GMT, Tel Aviv (Sone + 3) – ASC = 14 JomfruenHizbollah: 16.10.1983

  

Steinar Skjervø var tidligere initiativtaker og medredaktør i tidsskriftet Aquarius, som ble utgitt i Lillehammer fra 1996 til 2001. Utdannet homøopat, og med en cand.mag.grad. innen humanistiske fag. Han hadde lang erfaring med astrologi.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470