ImageNå kan spåkonene legge vekk krystallkulene sine og heller fordype seg i dataverdenen isteden. Det er ikke lenger forbeholdt kun konger å ha sin egen hoffastrolog, men datateknologien er i ferd med å gjøre astrologi til forbruksvare. I denne artikkelen ser vi nærmere på datatolkninger. 

 

Kan datamaskiner tolke horoskoper?

Av Christian Paaske

Automatiske utregninger, flotte grafiske utskrifter og "intuitive" dataprogrammer gjør at horoskopanalyser ikke lenger er en høytidelig engangsforeteelse i en persons liv, men kan bli et daglig orakel like vanlig som værmeldingen. Planetenes posisjoner kan gi svar på alt fra børsanalyser til fruktbarhetsperioder, så hvorfor overlate dette til tilfeldighetene, når datahoroskoper kan gi en hver husholdning sin private Merlin? Men er virkelig datamaskiner så smarte?

Så det var ikke uten skepsis at jeg mottok en prøvepakke på Astro-logics forskjellige horoskopanalyser til anmeldelse i Yoganytt. Pakken inneholdt et personlig horoskop, såkalt "Psykologisk horoskopanalyse", "Parhoroskop" , to "Barnehoroskoper" og "Personlig horoskopkalender." Dette er mye lesestoff, for hvert horoskop er på ca 20 komprimerte A-fire sider, og horoskopkalenderen er en hel bok. Alt er fint innbundet, og med pene vignetter og illustrasjoner som liver opp innholdet. Analysene er skrevet uten astrologiske uttrykk, så man trenger ikke ha gått på studiesirkel i astrologi for å få utbytte. Men for å tilfredsstille også den astrologikyndige er utregningene vedlagt med planetstillinger, husposisjoner, aspekter og andre tekniske finurligheter.

Et horoskop er langt mer enn hva man leser i ukebladene for hvordan det vil gå med tolv grupper av befolkningen i henhold til hvilket stjernetegn de tilhører. Dette er vanligvis så overfladisk at det knapt kan tas alvorlig, men ukebladene ville ikke bringe disse profetiske smedeskriftene uke etter uke hvis astrologi og spådomskunst ikke pirret vår nysgjerrighet. Lenge har astrologi levd en dunkel tilværelse i spåkonenes mørke bakrom, hvor spørsmål om kjærester, penger og antall barn er de mest brennbare temaene. Men i dag er en mer psykologisk og åndelig orientert astrologi kommet på banen, med en dyptgående viten om mennesket forhold til kosmos, og ikke minst som et redskap for selverkjennelse og personlig utvikling.

Astrologi har mange anvendelsområder. Fødselshoroskoper er det mest kjente, men det kan også omfatte et firmas vekst og muligheter, et lands utvikling, prognoser for fremtiden, politiske begivenheter, hvilken mat som er best for den enkelte, hva slags partner man passer sammen med, medisiner for ulike sykdommer, eller en dag for dag beskrivelse av hvilke krefter som påvirker oss.

Et fødselshoroskop er sammensetningen av alle de ti planetenes posisjon på det tidspunktet og på det stedet man ble født. Alle horoskoper er derfor like forskjellige som snøkrystaller, og hver enkelt person har sin spesielle konstellasjon. Det er kun personer som blir født samtidig og på samme sted, såkalte astrologiske tvillinger, som har like horoskoper. Når man sier at man er Vær, Tvilling eller Skorpion er dette det såkalte soltegnet, det vil si, det zodiactegnet som solen stod i når du ble født. Men når man samtidig tar med hvor de andre ni plantene står, som da vil være fordelt på de tolv zodiactegnene avhengig av planetenes bevegelser og posisjon blir bildet langt mer nyansert og individuelt.

Dette er det astrologen regner ut, og tegner så en sirkel hvor alle planetene plasseres i sine posisjoner. Andre forhold spiller også inn som hvilke "hus" planetene står i, som symboliserer ulike livsområder og hvilke "aspekter" det er mellom planetene. Aspekter er vinkelen mellom planetene, og kan variere mellom forskjellige "gode" og "dårlige" konstellasjoner, eller hvor energien flyter lett, eller møter blokkeringer. Så er det spesielle punkter som "ascendanten", "midthimmelen" og "måneknutene" m.m. Særlig er ascendanten viktig, fordi det er den rollen du spiller utad, din ytre person eller den måten du møter verden og nye situasjoner på. Midthimmelen er ofte en pekepinn på yrkesvalg. Og måneknutene er knyttet til karma og tidligere liv.

Horoskoptolkingen er kunsten å kunne ta dette mangfoldet av påvirkninger og gi et helhetsbilde som får frem det mest karakteristiske. Men det er mange påvirkninger, og ofte er de motstridende slik at de må veies mot hverandre. Så det er sjeldent nok å liste opp alle påvirkningene som ingrediensene i en kokebok og få en tolkning som stemmer. Et horoskop er synergetisk, hvor helheten er større en summen av delene, og evnen til å gripe detaljene og innordne dem i helheten er hva som gjør astrologi til en kunst. En del av astrologien er et håndverk som alle kan lære, men den inneholder også et viktig element av følsomhet og intuisjon.

Det er opplagt at en datamaskin kan ta hånd om den matematiske siden, men hva med tolkningen? En datamaskin kan selvsagt ikke gjøre mer enn den er programmert til, og det er kvaliteten på tolkningene som er lagt inn i programmet som avgjør resultatet. Men den gordiske dataknuten er å skille det vesentlige fra det uvesentlige.

Astro-logics er et av flere dataprogrammer som har gitt seg i kast med den oppgaven. Tolkningene er gjort av Liz Greene, en kjent engelsk jungiansk psykolog og astrolog, i samarbeid med amerikaneren Robert Hand. Og mannen bak programmeringen er den sveitsiske fysikeren Dr. Alois Treindl, som bl.a. forsker på kunstig intelligens.

Psykologisk horoskopanalyse
Et fødselshoroskop er som et speil. Det er en tilbakemelding på hvordan jeg er. Ved førsteinntrykket dukker uvilkårlig spørsmålet opp, er dette meg? Og etter som jeg kjenner meg igjen i stadig flere forhold, blir bildet stadig mer tydelig og nyansert. Noen ting forsterkes, andre ting tones ned, jeg ser ting jeg liker, og ting jeg gjerne helst ikke vil se. Et personlig horoskop forteller stort sett ting som man vet eller har en fornemmelse av fra, men tolkningen gjør det tydeliggjøre. Det får det skjulte og ubevisste frem i lyset, setter ord på det og utfordrer en til å ta stilling til kanskje ubehagelige sider ved en selv. På denne måten er astrologi et redskap for personlig utvikling, for å løse konflikter, se muligheter og for å gi innblikk i hvilke energier som påvirker mitt indre og ytre liv. Det er over denne lesten Astro-logics analysene er skåret, med psykologisk selvforståelse og bevisstgjøring som kjernen i tolkningene.

Det personlige horoskopet er et naturlig utgangspunkt. Og jeg ble raskt grepet av tolkningenes imponerende treffsikkerhet. Og på de fleste områder var tolkningene helt på høyde med det beste jeg har kommet over hos terapeuter, i psykologisk litteratur, hos tarotlesere, synske, håndlesere, homøopater eller andre "fagfolk" i menneskekjennerbransjen.

Her er et et eksempel for å gi et inntrykk av analysenes språk og psykologiske dybde

Bildet av faren i en manns horoskop
"Det subjektive bildet av din far, som er avtegnet i ditt fødselshoroskop, er både potent og ambivalent. Ditt forhold til ham var preget av en følelse av fremmedgjøring, enten på grunn av fysisk atskillelse, eller du opplevde hans personlighet alt for reservert, intellektuell, kjølig eller likegyldig til, at du kunne komme ham nær. Han har uten tvil entusiastisk oppmuntret din mentale utvikling, mens han har distansert seg fra ditt emosjonelle og fysiske behov for ham, og du kan derfor på et dypt personlig nivå ha følt deg avvist. Hans høye normer med med hensyn til prestasjon og perfeksjon og hans mangel på interesse for dine alminnelige menneskelige behov - særlig kjærlighet og varme - har utøvd en sterk ubevisst innflytelse på dine egne verdinormer."

At dette kommer fra matematiske beregninger tyder på at mye av det som vi er vant med å betrakte som subjektivt og dypt personlig, kanskje er langt mer objektivt. Behøver man overhodet å være sjenert, hvis min atferd i stor grad skyldes objektive forhold som planetens innflytelser? En annen nærliggende tanke er om jeg velger mine foreldre? Og fordi jeg har behov for en slik farsfigur kommer jeg til en familie med en far av den litt reserverte typen, som er mer interessert i avisen enn å spille fotball med sønnen sin? Eller er det bare slik jeg husker det, fordi han gjorde faktisk begge deler? Er jeg disponert for å oppleve min far på den måten, og min bror for eksempel vil oppleve ham på en annen måte avhengig av hans horoskop? Det er altså ingen grunn til å legge skylden på håpløse foreldre, hvis man har valgt dem selv.

For å anskuelig gjøre dette kan horoskopet betraktes som notene til en symfoni. Planetene er instrumentene, og de frembringer kosmisk musikk hvert eneste øyeblikk ut fra sin posisjon i forhold til hverandre. Og da alle planetene hele tiden er i bevegelse, akkurat som musikk, vil det på et bestemt øyeblikk, på et bestemt sted, være en unik sammensetning av kosmisk musikk. Og en sjel fødes akkurat når musikkbildet er i overensstemmelse med sjelens natur og behov. Og man kommer følgelig inn i bestemte typer livsmønster, som gir de opplevelser man er disponert for. Eller man tiltrekkes av det man er på bølgelengde med.

Tolkningen inneholder i tillegg til de personlige beskrivelsene også en del forklaringer om ulike elementer ut fra en astrologisk forståelse, og gir innsiktsfulle kommentarer som i dette tilfellet om bildet av faren i horoskopet.

"Faren er ikke bare en virkelig person. Men han er også et symbol på den indre struktur eller synsvinkel, hvor i gjennom du forholder deg til livet. Det bildet av din far i fødselshoroskopet beskriver derfor tre forhold:

For det første er det et subjektivt bilde av de egenskaper som du opplever som mest fremherskende i ditt forhold til din far - eller den som har rollen som din far i de første leveårene.

For det andre er det et symbol på hva det maskuline representerer for deg, fordi din far var den første mannen i ditt liv og har derfor en sterk ubevisst innflytelse på hvordan du uttrykker din egen maskulinitet,og hvordan du forholder deg til andre menn.

For det tredje er det et bilde på dine egne indre farsegenskaper, den måten du ordner og strukturer livet ditt på, den måten du stiller og følger dine mål, hvordan du realiserer dine muligheter i tilværelsen, hvordan du uttrykker din vilje og gir den retning, og måten du formulerer dine etiske normer og idealer, og til slutt, din måte å være far overfor dine egne barn."

I parhoroskopet behandles dette temaet omkring maskulinitet ytterligere, og tar frem et element som ikke er med i fødselshoroskopet.

".....du har ikke så lett ved å oppleve en solid følelse av maskulinitet på et personlig kroppslig nivå. Du vil være meget mer tilbøyelig til å uttrykke din maskulinitet gjennom kvaliteter som objektivitet og distanse, samt ditt store talent for å arbeide med ideenes verden. Dette kan dels ha å gjøre med at du som barnhar opplevet din fars personlighet som fraværende eller reservert, for det ser ikke ut til at du har følt deg i direkte følelsesmessig eller fysisk kontakt med ham som modell for manndom.

Denne fraværende far som i mytologiene skildres som en usynlig himmelgud, antyder positivt sett en frodig tankeverden, som er umåtelig kreativ, og som bibringer deg en tilbøyelighet for et bredt og kanskje ukonvensjonelt livssyn. Du er antagelig åpen for nye og nyskapende filosofier og tankesystemer selv om du kanskje skjuler disse bak en innpakning av "grått papir". ... Du vil muligens i løpet av ditt liv bli engasjert i emner som anses for eksentriske eller "new age" betont....

Denne evnen til distansering kan imidlertid komme til å skape problemer i forhold til din partner. Du vil ... kunne nedvurdere eller ignorere livets mer instinktspregede sider, søke den mentale verdens klare ukompliserte luft og vike tilbake for et direkte følelsesmessig engasjement i din partner.

Der finnes en indre bedrøvelse i deg, som preger hele din omgang med den ytre verden, fordi du projiserer din egen indre isolasjon ut på denne verden. Du bør nok prøve å forstå disse følelser og dele dem med din partner, for det vil være gjennom støtte fra menneskelige relasjoner at du kan helbrede sårene fra din barndoms ensomhet.

Din distansering, som hører hjemme i ditt indre bilde på manndommen, gir din personlighet mange talenter, men den kan også være knyttet sammen med noen kompliserte forsvarmekanismer, som blokkerer for din evne til å uttrykke hele ditt selv i stedet for å fremme det."


Det er tydelig at vi her beveger oss langt ut over ukebladsastrologien, men presenteres for en dyp psykologisk innsikt. Her er virkelig kjøtt på beinet, og stoff til å reflektere over mer enn en gang.

Jeg har valgt å bruke dette ene eksempelet for å vise hvordan horoskopet presenterer viktige psykologiske karaktertrekk, til refleksjon, bevisstgjøring og bearbeidelse. Men horoskopet inneholder en rekke andre viktige elementer som behandles på lignende dyptgående og gjennomtrengende måte. Det er en struktur i fremstillingen som omfatter for det personlige horoskopets del;

* - din psykologiske type,
* - karakter og skygge,
* - familiebakgrunn,
* - parforhold og
* - veien til integrasjon.

Parhoroskopet
I dette horoskopet behandles parforholdet som en egen energimessig enhet, og tolkningen er basert på tre horoskoper; min partners, mitt og et såkalt kompositt horoskop som etter en bestemt metode beregner innbyrdes forhold mellom de to andre horoskopene.

Dette kan være et redskap til å takle et forhold bedre, og komme dypere til forståelse av hensikt, mål og ikke minst konflikter. Igjen legger Liz Greene et nyansert språk for dagen, som trenger inn til vesentlige detaljer som det for mange vil være vanskelig å sette ord på. For eksempel;

"Det er et snev av den kjærlige foreldre med et begavet og beundret barn i ditt forhold til din partner - en meget komplisert blanding av kjærlighet og misunnelse, beskyttelse og kritikk. Du vil kunne projisere det uutfoldete barn i deg selv over på din partner, for på en viss måte minner hun deg om det du selv gjerne ville ha vært, samt om noen gamle sår og skuffelser fra din tidlige barndom som siden hemmer deg i livet. Ved å støtte og oppmuntre din partner prøver du således å helbrede dine egne sår."

Eller et annet eksempel på god treffsikkerhet:
"En utvikling av deres intellektuelle og kulturelle interesser gjennom prosjekter som omfatter skribentvirksomhet, undervisning, media og reiser kan vise seg å være en meget lønnsom og stimulerende kanal for det høyere energinivå i relasjonen mellom dere."

Skribentvirksomhet, undervisning, media og reiser er nøyaktig hva min partner og jeg gjør, og for den uinnvidde i astrologi er en slik beskrivelse sikkert nok til å gi hakeslepp. Men enhver astrolog selv med bind for øynene, ville kunne konstatere at to personer med aktive 9.hus, med stor sannsynlighet vil ha slike interesser. Og igjen viser astrologien oss at fri vilje og subjektivitet er langt mer forutbestemt og objektivt enn vi tror.

Barnehoroskoper
Dette er et nyttig redskap for foreldre til å kunne forstå sine barn bedre. Tolkningene hadde her fortsatt høyt nivå med nyanser og med lærerike iakttakelser. Dog inneholdt barnehoroskopene flere gjentakelser enn de andre horoskopene. I et horoskop kan enkelte tema gå igjen, og uttrykke det samme gjennom flere konstellasjoner. Dette forsterker temaet, og vil i en automatisert tolkning fremstå som gjentakelser. For barns vedkommende skyldes dette kanskje at de som mennesker fortsatt er relativt ubeskrevne blad, og deres potensialer enda ikke har kommet for en dag. I hvilken grad foreldrene har godt av å se i kortene, og bli forutinntatte er et annet spørsmål. Imidlertid er astrologien kun et kart, og det er ikke virkeligheten som skal tilpasses kartet, men karetet er en refleksjon og et hjelpemiddel.

Sammenholdt med fødselshoroskop og parhoroskop blir det tydelig å se bestemte famliemønstre, og se at de blir ført videre også til barnenes situasjon. Så her er nettopp en mulighet til å bryte inngrodde mønstre og nettopp ved bevisstgjøring foreta endringer.

Astrologien er en slags planetarisk værvarsling. Vi kan ikke forandre været eller planetenes innflytelse, men vi kan kle oss etter forholdene, og la være å reise ut på åpent hav hvis det er meldt storm.

Personlig horoskopkalender
Det har alltid fascinert meg med personer som starter dagen med isteden for å se på været sjekker planetenes posisjoner, og tar sine nødvendige forholdsregler. Med den personlige horoskopkalenderen kan du gjøre akkurat det. Igjen er astrologisk terminologi holdt utenfor tolkningene, men supplert med nøyaktig angivelse av hvilke planetposisjoner og aspekter det henvises til og som er under innflytelse.

Her sviktet imidlertid min gjenkjennelsesevne, og det var ikke så mange av beskrivelsene av daglige begivenheter, følelser og energier som jeg fant igjen i min hverdag. Mange forhold overlappet hverandre med ulik varighet, og det ble vanskelig å holde flere tolkninger i hodet samtidig. Det er som det kosmiske symfoniorkesteret spiller mange instrumenter og melodier samtidig, og det krever litt trening å fatte "musikkbildet". Men kanskje andre er mer fintfølende og vil kunne ha glede av en liten bevinget daglig tekst, som er astrologisk tilpasset hvert enkelt. Det forteller deg når du ligger godt an til å forføre noen, når sjansene for å vinne i lotto er på topp, når tiden for å kvitte seg med gamle ting er best, når du kan forvente å være ekstra kreativ, eller når den store kjærligheten er rett rundt hjørnet. Det gir en tenkepause i hverdagen og skaper et øyeblikk av refleksjon, og det er en god trening i å oppøve følsomhet for planetenergiene. Så det er ingen grunn til ikke å la det være uprøvet, selv om denne anmelderen var gjerrig med tålmodigheten og kanskje ikke hadde antenene tilstrekkelig oppe for å ta inn de kosmiske pulsslagene som vibrerer i de finere lag av auraen.

En astrologisk revolusjon?
Datamaskiner kan tydelig tolke horoskoper hvis programmet er bra, som det er med Liz Greene og Astro-logic. Vil datahoroskoper være som dampmaskinen som innledet den industrielle revolusjonen og erstattet muskelkraft med maskiner? Mange astrologer har grunn til å kjenne pusten i nakken som syerne gjorde det da symaskinen kom på banen. Men maskinsøm kan fortsatt ikke erstatte skreddersøm. Og slik vil heller ikke datahoroskoper erstatte en dyktig astrolog, hvor intuisjon og menneskelig innføling fortsatt er den levende puls i horoskopananlyser.

Maskiner har et annet fortrinn fremfor mennesker, datamaskinen blir ikke trett, og kan formidle store menger informasjon som vanligvis er både tidkrevende og arbeidsomt å fremstille. Dette gjør at horoskopanalyser nå ved hjelp av avansert teknologi dramatisk kan øke anvendelsen av astrologi. Datatolkninger og den personlige astrologens arbeid er nødvendigvis ikke et motsetningsforhold, men er ulike områder av astrologi hvor begge har sin berettigelse.

Liz Greene og Astro-logic er horoskopanalyser med høy kvalitet og er på rett kurs med såvel informasjonsalderen som Vannmannens tidsalder. Dette er en tid for opplysning, kommunikasjon og selvutvikling gjennom innovativ teknologi. Astro-logic er et barn av sin egen tid.

Astro-logic analyser kan bestilles fra: Astrologic

Astro-logic, Postboks 149, 4301 Sandnes
Tlf: 51 66 03 33 Fax: 51 66 66 64

Christian Paaske driver Sophiasenteret i Stavanger, et senter for astrologi, meditasjon og selvutvikling. Han har i tre år utgitt en egen månekalender og var redaktør og utgiver av det astrologiske tidsskriftet Zodiac. Mer info: www.christianpaaske.no.

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470