NOKUT og ISAR Godkjennelse

 

Astrologiskolen Herkules jobber for å få offentlig godkjenning av våre studier. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT, er et statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystemer, institusjoner og studietilbud har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner. NOKUT fører tilsyn med all eksisterende fagskoleutdanning og godkjenner nye fagskoletilbud og fagområder. I tillegg informerer de om kvalitetstilstanden og bidrar til kvalitetsutvikling i fagskoleutdanning.

På søkerkurset fikk vi meget klart og bekreftende svar på vårt spørsmål om det var tillatt med enkeltmannsforetak som organisasjonsform. Dette bekreftes av at NOKUT har godkjent flere fagskoler organisert på denne måten. Til tross for dette fikk vi avslag på vår søknad med krav om at vi måtte endre organisasjonsform til AS. Resultatet ble veldig mye tidkrevende ekstra arbeid. På dette sentrale punkt kjente ikke NOKUT det regelverk de er satt til å forvalte.

I andre runde fikk vi NOKUT sitt vedtak om avslag enstemmig opphevet av Klagenemden, primært fordi NOKUT bevisst valgte å støtte seg til den ene sakkyndige, som med vitende og vilje hevet seg over Fagskoleloven i sitt korstog mot astrologi. Den andre sakkyndige hadde beviselig ikke lest store og sentrale deler av studieplanen og overhodet ikke vurdert Grunnstudiet. Her ligger klagen og Klagenmda sin enstemmige opphevelse av NOKUT sitt vedtak.

NOKUT har i 2016 brukt nærmere 4 år kun på sakkyndig vurdering som i følge deres egne retningslinjer skal ta 1-2 mnd. På grunn av disse forhold er vi nå i den situasjon at vi totalt har utarbeidet mer enn 300 dokumenter i sakens anledning og fylt ut mer enn tusen informasjonsfelt i NOKUT sitt elektroniske søknads-skjema. Mer enn 16 saksbehandlere har vært involvert. Nye sakkyndige har avgitt sin rapport og søknaden ble igjen avvist den 18.12.15. Vi leverte klage som ligger her. Med ett unntak er nye og gamle sakkyndige grunnleggende uenige på absolutt alle områder. I sum har de konkludert med at alle og ingen av kravene er innfridd. Selv om godvilje legges til kan ikke dette oppfattes som annet enn vilkårlig og grovt villedende.

Etter hele ni måneders behandlingstid ga Klagenemda i november 2016 oss delvis medhold og påla NOKUT å gi en bedre begrunnelse for avvisningen av vår søknad. Sakkyndige har våren 2017 godkjent alle punkt med ett unntak og overlot dette til NOKUT hvor det ble styrebehandlet først 14. september 2017, altså mer enn et år etter vi leverte revidert søknad. Styret avviste søknaden med en begrunnelse vi mener strider mot en lang rekke lover og forskrifter inkludert Grunnlovens paragraf 98 som forbyr diskriminering og forskjellsbehandling. Ny klage ble levert 5. oktober 2017 og den ligger her. NOKUT brukte fire måneder på sitt følgebrev til nemda som 20. mars 2018 fattet vedtak i NOKUT sin favør. NOKUT har vinteren 2018 brukt over 5 år på saksbehandling.

NOKUT avviser søknaden med den ulovfestede begrunnelse at det ikke finnes nok faste arbeidsplasser for astrologer. De har imidlertid godkjent en rekke fagskoler hvor selvstendig næringsvirksomhet er regelen snarere enn unntaket. Det gjelder f.eks. kunstnere, biopater, soneterapeuter og stuntmen. Etter vårt syn er dette urimelig forskjellsbehandling og brudd på Grunnlovens paragraf 98. Dernest begrunner NOKUT vedtaket med at astrologi som fag ikke tilfredstiller et kunnskapsgrunnlag som er i tråd med alminnelig aksepterte normer for faglighet og saklighet i en norsk kontekst. Dette gjør de helt uten hjemmel i norsk lov og til tross for at de sakkyndige har godkjent kunnkskapsgrunnlaget i sin helhet. NOKUT overprøver med andre ord de sakkyndige. Det er sterkt urimelig fordi NOKUT står helt uten kunnskap om astrologi. Vi spør hvorfor de ikke fortalte dette for 5 år siden men ventet til alle de andre talløse kriterier er oppfylt. Vi har 17. mai 2018 sendt klage til Sivilombudsmannen som ligger her. Vi fikk ikke medhold hos ombudsmannen. Han har imidlertid unnlatt å svare på sentrale ankepunkter i vår klage. Vi har derfor sendt han nytt brev som ligger her. Ombudsmannen har nå vurdert rettmessigheten av NOKUT sitt hjemmelsgrunnlag og støtter oss i det syn at det ikke ligger diskriminering av selvstendig næring i det aktuelle lovverk. Vi leverte derfor ny søknad til NOKUT 15. september 2018 som ble avvist. Dette ble påklaget. Vi anfører at NOKUT gjør seg skyldig i brudd på Grunnlovens paragraf 2 og paragraf 98 og en rekke av paragrafene i Forvaltningsloven. Klagen ligger her. Denne gang tok NOKUT overaskende nok klagen til følge. Vi fikk således igjen opphevet NOKUT sitt vedtak den 29. oktober 2018.

 

 

ISAR

No other astrological organization has as rigorous and comprehensive certification program for astrological competency as ISAR. The International Society for Astrological Research (ISAR) has international Vice Presidents in over 26 countries worldwide and members in 49 countries. In establishing the educational requirements for ISAR certification, educators from top astrology schools around the world have been consulted. Many of their recommendations have been incorporated into this program.

The purpose of the ISAR Affiliated School Program is to create an educational resource for astrologers worldwide. In addition, ISAR recognizes schools of astrology whose curriculum enables students of astrology to acquire the high standards of knowledge necessary to receive an ISAR C.A.P (Certificate of Astrological Proficiency). For details see www.isarastrology.com

 

Astrologiskolen Herkules ble offisielt godkjent av ISAR i januar 2016.

 

 

Astrologiskolen Herkules ISAR

 

 

 

Θ  ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C 0789 Oslo  Tlf 22494951