SaturnSaturn har en litt vanskelig CV i og med at han i mytologien spiste sine barn. Saturn setter oss på prøve gjennom hardt arbeid, økonomiske utfordringer og en lang rekke oppoverbakker. Esoterisk sett gir imidlertid Saturn oss en mulighet til å bli den vi er. I denne artikkelen beskrives også Saturn i noen av tegnene. 

 

Saturn beveger seg rundt solen på 28-29 år. Det betyr at den bruker ca. 2,5 år gjennom hvert tegn. Før vi går inn på betydningen av Saturn i de forskjellige stjernetegn, så er det hensiktsmessig å si litt om planeten Saturn. I korte trekk er stikkordene arbeid, økonomi, aktivitet, industri, effektivitet, prestasjoner, tid, mål, ambisjoner, utholdenhet, disiplin, ansvar, byråkrati, lovverket og autoriteter. Saturn er knyttet til steinbukkens tegn som også har mange av disse tema knyttet til sitt liv og virke. Går vi litt videre kan vi peke på det faktum at i veldig mange kulturer opp igjennom historien så er livet inndelt i en treenighet. Vi har ånd, sjel og legeme, eller ånd, sjel og materie. Saturn representerer materien og alle de begrensninger vi kan oppleve der. Mye av det harde arbeid vi må utrette for å mestre livet er knyttet til Saturn. Fysisk arbeid i alle jordbrukssamfunn, det daglige arbeid som gjør oss i stand til å betale regninger, skaffe oss et sted å bo, forsørge en familie, skaffe oss en utdannelse og bli en autoritet i eget liv.

Vi kan si at en stor del av det som gir oss et fundament og en ryggrad i livet er Saturn sin fortjeneste. Prinsippet om å tjene pengene før en bruker de, eller tæring etter næring, er Saturn sin moral. Saturn gir oss de utfordringer vi trenger for å vokse med livsoppgaven. Den pålegger oss de byrder vi trenger for å komme oss opp om morningen slik at vi kan utvikle talentene våre og bruke tiden vår effektivt. I middelalderen ble derfor Saturn knyttet til Satan. Det er lett å komme i opposisjon til skattevesenet, sjefer, autoriteter, utlendinger, ektefeller, byråkrater, ungene, eller andre som setter krav til oss. Vi kan oppleve det som urimelige krav. Ofte er det imidlertid slik at det er våre egne materielle ambisjoner som har ført oss ut i et uføre av gjeld, stress, forpliktelser og ansvar vi ikke klarer å leve opp til. Da begynner problemene. Saturn lærer oss derfor begrensningens kunst. Som de gamle kineserne sa; hvis du reduserer dine ambisjoner så blir det lettere å innfri. Saturn lærer oss å ikke gape for høyt. Den lærer oss å sette fornuftige grenser og til å si nei på de rette stedene. Den lærer oss å respektere loven, etikken og moralen, enten vi vil eller ikke. Loven om årsak og virkning, eller med andre ord Karmaloven, lurer i bakgrunnen. Vi kan tro vi er heldige hvis vi tjener svarte penger, men kanskje er det slik at tiden ser og hører alle ting og at det dypest sett er oss selv vi lurer. Jo flere svarte penger som kommer inn på konto, jo svartere ser det ut på karmakontoen. Saturn er også hele det støtteapparat en velferdsstat har. Saturn tar vare på de som ikke klarer å stå på egne ben, gjennom de mange støtteordninger som finnes. Hele den offentlige sektor med universitet, sykehus, politi, rettsvesen og skattevesen sorterer under Saturn. Misbruk av disse godene gjenspeiler mangel på integritet og respekt for fellesskapet, Saturns dyder.

Esoterisk sett gir ikke Saturn hverken byrder, problemer eller begrensinger, men en mulighet. Dette skal forstås dit hen at hvis vi mestrer de nevnte områder, så vil det vokse fram en situasjon hvor vi blir en autoritet i eget liv. En annen måte å si dette på er at vi mestrer et normalt liv med både jobb, hjem og familie. En inspirerende jobb og sunn økonomi vil være andre resultater. I sin essens hjelper Saturn oss til å utvikle en personlighet hvor tanker, følelser og handlinger spiller på parti slik at vi blir mer robuste og helstøpte individer. For å komme dit hen er det også nødvendig med en balanse i livet. Saturn er nemlig opphøyet i vektens tegn. Dette betyr at vi må ha en likevekt mellom det indre og det ytre liv, yin og yang, maskulint og feminint, ånd og materie, i vår egen livsførsel. Hvis vi har jobbet med å utvikle våre iboende muligheter og talenter vil vi nærme oss en livssituasjon hvor vi blir den vi er. Dette gir kraft, vitalitet og framdrift i hverdagen. I Maslows behovshierarki ligger de primære behov nederst og selvrealisering øverst. Saturn gir oss muligheten til først å dekke de primære behov for så å gå videre til ytterligere selvrealisering og bevissthetsutvikling. I vår tid får flere og flere denne muligheten. Hvordan vi bruker den er jo individuelt. Heri ligger også hemmeligheten med at Jupiter var barn av Saturn. Hvilket tegn du har Saturn i vil beskrive nøyaktig hva du må jobbe med for å få denne muligheten!

Når vi nå skal kikke nærmere på Saturn i det enkelte tegn, så kan det være på sin plass å først gjenta at Saturn bruker ca. 28-29 år gjennom alle tolv tegn. Fire ganger syv er lik 28. Nå er det jo slik at årstallene, 7, 14 og 21 faller mer eller mindre sammen med viktige begivenheter som skolestart, pubertet og myndighetsalder. Mange flytter også hjemmefra når de er ca. 21 år. Saturn har med andre ord en konkret oppdragende virkning på oss. Vi har også de berømte 7 gode og 7 magre år og midtlivskrisen på ca. 28 + 14 = 42. Saturn vil være særlig viktig for de som har solen, månen eller ascendanten i dette tegn. La oss nå se hva som kan skje når den beveger seg gjennom de ulike tegn og tidsperioder. Tidsånden og hva samfunnet er opptatt av beskrives for oss, slik at vi kanskje kan få en aldri så liten mulighet til å kikke inn i fremtiden. Helt kort kan vi si at i væren styrkes vår tankekraft, i tyren vårt driftsliv og følelser, i tvillingen vår vitalitet, i krepsen vår kropp, i løven og jomfruen vår personlighet og sjel. I vekten oppnås en balanse og likevekt mellom alle ytterpunkter. I skorpionen testes vi slik at frykt forsvinner. I skytten søker vi visdom og frihet. I steinbukken jobbes det, i vannmannen kan vi styrke fellesskapet og i fiskene gir vi slipp på det gamle til fordel for det nye.

 

Saturn i krepsen

Saturn gikk inn i krepsen 4. juni 2003 og var der fram til 16. juli 2005. På sommeren modnes vi ute i varmen og krepsen representerer selve graviditeten, hvor fosteret vokser fram. I dette tegn ligger evnen til å bygge sjelens bolig, eller med andre ord, den kropp våre tanker, følelser og handlinger virker igjennom. I de tilfeller hvor krepsen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan bolig og familieliv bli det alt overskyggende tema. Krepsen har ofte et godt utviklet anlegg for de mange gjøremål familieliv innebærer. Månen hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi store trygghetsbehov og følelsesmessige bindinger. Medfølelse og forsiktighet er andre karaktertrekk. Utfordringen Saturn gir oss her ligger i å opplyse tankene og følelsene slik at den mer ubeviste siden av våre liv ikke lenger får for stor innflytelse. Krepsen har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, steinbukken. Når krepsen orienterer seg også opp og ut vil den etter hvert kunne si: Jeg bygger et opplyst hus, hvori jeg dveler. Sett fra et sjelelig perspektiv er det Neptun som hersker over krepsen. Neptun bidrar med inspirasjon, idealisme og hengivenhet i dette arbeidet og Saturn hjelper oss til å komme dit.

I denne perioden så vi derfor en voldsom oppblomstring av boliginteressen. Avisene hadde flere sider bilag med boligannonser enn noe annet. Prisene steg til uante høyder. Mange mennesker investerte mer følelser, tanker, tid og krefter på boligmarkedet enn på noe annet. Fra et synspunkt kan vi si at denne interessen bidro til bedre jording og en flott utvikling av boligmassen. Downlights i alle rom lyser opp våre hus. Fra et annet synspunkt vitner det om en instinktiv flokkmentalitet hvor lengselen etter drømmetilværelsen i mors mage fikk fornyet kraft. Noen håpet kanskje at boligprisene skulle falle i denne perioden, men det motsatte skjedde. Saturn gir fokus til det livsområde den berører. Når den går gjennom krepsen vil det bidra til at mange opplever boligmarkedet som en trang dør å komme gjennom. Fordelen med dette er at vi må jobbe hardt for å tjene de nødvendige kronene og på den måte unngår vi latskap. Da blir Saturn fornøyd.

Et annet viktig trekk ved utviklingen har vært framveksten av alternativmesser over hele landet. Det startet med Oslo og etter hvert Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger. Før Saturn gikk ut av krepsen var det imidlertid alternativmesser nesten i hver eneste liten by. I kjølvannet av dette har det også vokst fram en lang rekke alternative senter og miljøer. Felles for disse ’alternative husene’ er at mange hundre tusen nordmenn har søkt dit for å få svar på de gode gamle spørsmål om meningen med livet osv. og på den måten kommet et lite stykke nærmere opplysning av sine egne tanker, følelser og handlinger.

 

Saturn i løven

Saturn gikk inn i løven 16. juli 2005 og er der til 2. september 2007. Løvens tegn og sommerferien faller sammen og da utfolder vi oss på egne talenter og har det gøy. Løven representerer vår personlighet og de unike talenter vi er bærer av. I dette tegn ligger evnen til å rendyrke vår individualitet og selvbevissthet. I de tilfeller hvor løven orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan selvopptatthet bli et tema. Løven har ofte et stort og varmt hjerte samt evnen til å være sann mot seg selv. Solen hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi sterk personlig utstråling på godt og vondt. Lederevne og en samlende kraft er andre karaktertrekk. Utfordringen ligger i å integrere tanker, følelser og handlinger slik at en harmonisk personlighet og gruppebevissthet blir resultatet. Løven har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, vannmannen. Saturn gir løven mulighet til å orientere seg mot sin sjel og etter hvert vil den kunne si: Jeg er det og det er jeg. Sett fra et sjelelig perspektiv er det både Solen og Neptun som hersker over løven. Neptun bidrar med inspirasjon, idealisme og hengivenhet i utviklingen av en integrert personlighet og Saturn legger premissene for denne videreutviklingen.

Saturn svekkes også i dette tegn og hva er grunnen til dette? Jo, her forteller den en historie om personlige mål og ambisjoner som er avstemt og i samklang med individets egenart, verdisett og indre psykologi. På denne måten utvikles en kompetanse som gjør oss til en autoritet i eget liv. Dermed blir vi mindre avhengige av eksterne Saturn-støttespillere. To eksempler kan illustrere ytterpunktene i dette tema. I det første tilfellet har vi en person som må gå på trygd, grunnet manglende kompetanse. I det andre tilfelle har vi en inspirert og suksessfull selvstendig næringsdrivende. Det vi ser i samfunnet er nettopp framveksten av utstrakt individualisme. Nå er det ikke lenger nok med egen bolig. Alle skal ha sitt eget slott, flyplass på hyttetaket og en bolig i Solen, langs Spanias strender. Vi søker med andre ord utenfor oss selv etter opplysning, stikk i strid med rådene som ble gitt oss i Platons hulelignelse. Saturn i løven har også i stor utstrekning bidratt til at veldig mange mennesker starter egen virksomhet tuftet på eget talent og inspirasjon. På denne måten vil vi tilføre samfunnsutviklingen større kraft fordi motivasjonene er sterkere når vi jobber med noe vi brenner for. Alle kan ikke jobbe i offentlig sektor.

 

Saturn i jomfruen

Saturn er i jomfruen fra 2. september 2007 til 29. oktober 2009. På høsten, i jomfruens tegn, modnes markens grøde og innhøstingen begynner. Jomfruen representerer besjelingen av vår personlighet. De sjelskvaliteter vi er bærer av inkluderer blant annet ydmykhet, hjelpsomhet, ansvarlighet, visdom, glede og lykke. I dette tegn ligger evnen til å perfeksjonere vår personlighet og nære vår sjelsbevissthet. I de tilfeller hvor jomfruen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan imidlertid materialisme bli et tema. Saturn i jomfruen kan gi fokus på renselse av både kropp og sinn. Merkur hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi en sterk mental aktivitet. Kritisk sans og nøyaktighet er andre karaktertrekk. Utfordringen for jomfruen ligger i å rense sjelens bolig slik at åndskraften får best mulig spillerom. Jomfruen har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, fiskene. Når jomfruen orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Jeg er moderen og barnet, jeg er gud, jeg er materie. Sett fra et sjelelig perspektiv er det månen som hersker over jomfruen. Her viser Månen til den situasjon, hvor det vokser fram en dyp visshet om at vi er en sjel i en kropp. Heri ligger noe av hemmeligheten om jomfrufødselen.

På et vis er Saturn knyttet til materie, mater og moderen. Slik sett kan vi antyde at det er nettopp Saturn i jomfruen som legger forholdene til rette for jomfrufødselen i både individ og samfunn. En forsterket tendens på miljøvern, resirkulering og effektivisering av helsesektoren kan vokse fram. Bevisstgjøring av hvordan luft, vann og jord er forurenset og genmanipulert gjennom generasjoner, kan nå gi oss den smertefulle erfaring at vi selv har ødelagt deler av vår egen framtid. Saturn i jomfruen vil fortelle oss at hvis de indre sjelskvaliteter som for eksempel kjærlighet, ansvarlighet, glede, lykke, visdom, medfølelse, ro og mening skal få bedre arbeidsvilkår så trenger vi et villig og føyelig redskap eller et instrument de kan virke gjennom. Dette redskap er vår egen personlighet og da må personlige svakheter som grådighet, uansvarlighet, egoisme, fråtsing og uærlighet temmes og lutres.

 

Saturn i vekten

Saturn er i vektens tegn fra 29. oktober 2009 til 5. oktober 2012. Den går imidlertid tilsynelatende retrograd tilbake til jomfruen i en kort periode fra 7. april til 21. juli 2010. På høsten i vektens tegn er frukten formfullendt og fargene er på sitt sterkeste. I dette tegn ligger evnen til å harmonisere form og farge slik at proporsjonene er riktige. I forlengelse av dette ligger rette menneskelige relasjoner, god etikk og moral. Saturn i vekten bidrar til å skape den situasjon hvor sjelen og personligheten er jevnbyrdige og enige om hva livet skal brukes til. I de tilfeller hvor vekten orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan imidlertid seksualitet og penger bli et tema på godt og vondt. Vekten har ofte et fokus på forhold. Venus hersker over dette tegn på et personlig plan og kan bidra til både skjønnhet, tiltrekningskraft, magnetisme, men også nytelsessyke og latskap. Gode manerer og dømmekraft er andre karaktertrekk. Utfordringen for vekten ligger i å finne balansen mellom ånd og materie. Vekten har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, væren. Når vekten orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Jeg velger den vei som går mellom de to store kraftlinjer. Sett fra et sjelelig perspektiv er det Uranus som hersker over vekten. Uranus er okkultismens planet og viser til den frihet vi kan erverve gjennom opplysning av sinnet.

Saturn er opphøyet i vektens tegn. Grunnen til dette er at her er kampen mellom sjelen og personligheten kommet fram til en tilstand av ro og likevekt. Saturn bidrar her til å disiplinere og harmonisere personligheten slik at den er en god gjenspeiling av de muligheter livskraften kan tilby oss og optimalt skikket til å sette de ut i livet. Ideelt sett skal Saturn her bidra til samklang mellom makro og mikrokosmos, ånd og materie. I samfunnet vil dette kunne slå ut i en sunnere relasjon mellom kjønnene, mellom Østen og Vesten, mellom religion og vitenskap. Saturn i vekten vil kunne legge forholdene til rette for at energi flyter lett og godt mellom alle ytterpunkter. I følge H. P. Blavatsky er materie fortettet ånd og ånd forfinet materie. Penger og seksualitet er resultater av denne type energioverføring og vil bli viktige tema for både individ og samfunn.

 

Saturn i skorpionen

Saturn går inn i skorpionens tegn 5. oktober 2012 og er der fram til 24. desember 2014. Sent på høsten i skorpionens tegn skal etter hvert bladene ramle ned fra trærne og sakte men sikkert komposteres til ny matjord. I dette tegn ligger evnen til å transformere det jordiske gods og gull samt vår egen personlighet slik at vi opplever en ny vår og en ny generasjon. I forlengelse av dette ligger evnen til å gi slipp på det gamle til fordel for ny vekst. Saturn i skorpionen hjelper oss fram til den situasjon hvor sjelen blir sterkere enn personligheten slik at vi uhindret kan bevege oss bort fra det som forhindrer oss fra å være den vi er. Frykt, maktbehov, stolthet, materialisme og hat skal overvinnes. I de tilfeller hvor skorpionen orienterer seg mot kun den fysiske virkelighet kan seksualitet og grådighet bli et tema på godt og vondt. Skorpionen har ofte fokus på psykologi. Mars og Pluto hersker over dette tegn på et personlig plan og kan gi evne til å gå til bunns i tingene. Følelsesmessig lojalitet og mot er andre karaktertrekk. Utfordringen for skorpionen ligger ofte i å holde ut i dype endringsprosesser. Skorpionen har i så måte mye å lære av det motsatte tegn, tyren. Når skorpionen orienterer seg mot sin sjel vil den etter hvert kunne si: Kriger er jeg og fra kampen står jeg seierrik fram.

Saturn i skorpionen vil muligens kunne tvinge oss til å gi slipp på den trygghet vi finner i det jordiske gods og gull. Den vil kunne gi oss en lang rekke tester hvor vi blir tvunget i kne og fraristet det vi tror vi trenger. Det kan gjelde jobb, bolig, ekteskap, vennskap og en lang rekke andre forhold. Sterke følelsesmessige reaksjoner vil være resultatet. Hvis vi skal driste oss til å gjette på hvordan det vil gå med boligpriser og andre økonomiske forhold, så er dette en periode hvor nedoverbakkene kan komme. Saturn i dette tegn vil muligens også utfordre individ og samfunn på en slik fundamental måte at viktige endringsprosesser skyter fart. Psykologer får mer å gjøre. Mye av det som har ligget skjult vil nå overflaten. Økonomisk kriminalitet og andre kjeltringstreker blir avslørt og straffet hardt.

 

 

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS 
Hospitsveien 1C  0789 Oslo  Tlf 22494951 - 99726470